Smiløkka Arena AS


Reference: NO2020-014
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-03-11
Expiration date: 2024-03-11
Scope of Services: Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Lærekandidater (LK)
Number of Service Users: 80
Number of Staff members: 17
Overall score:

Address: Smiløkka 2,
VEAR,
3173,
Norway
Contact Person: Simen Førsund
Email: post@smilokka.no


Description:

Smiløkka was established in 1988 with its origin in former Fossnes central home in Stokke, as an activity offer for residents. The limited company Smiløkka was established in 1990, and Smiløkka arena AS was established in 2007 to signal that the business is an arena for development and growth for individuals and the community.


Smiløkka bases its quality work on its vision and mission, as well as its values


Vision: Better opportunities for all.


Mission: Mastering and Joy of Life, In Work and In Your Own Life.


Values: Interaction, mastering, respect


The purpose of the business is unchanged and according to Articles of Association of 05.05.11.


"The company's primary business is to be the organizer of VTA program",


"The business can also be the organizer of other labor market programs,


"And administer employment for weaker groups in the labor market on behalf of the owner municipalities.Description in native language:

Smiløkka ble etablert i 1988 med utspring i tidligere Fossnes sentralhjem i Stokke, som et aktivitetstilbud for beboerne. Aksjeselskapet Smiløkka ble etablert i 1990, og navnet Smiløkka arena AS ble etablert i 2007 for å signalisere at virksomheten er en arena for utvikling og vekst for individ og samfunn.


Smiløkka legger sin visjon og misjon, samt sineverdier til grunn for sitt kvalitetsarbeid:


Visjon: Bedre muligheter for alle.


Misjon: Mestring og livsglede I arbeid og I eget liv.


Verdier: Samspill, mestring, respekt


Virksomhetens formål er uendret og i hht. Vedtekter av 05.05.11.


”selskapet primære virksomhet er å være tiltaksarrangør for VTA”,


”virksomheten kan også være tiltaksarrangør for andre arbeidsmarkedstiltak,


“og administrere sysselsetting for svakere grupper på arbeidsmarkedet på vegne av eierkommunene”.

Location:

Organisations in the area: