Tromsø Asvo AS


Reference: NO2021-027
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-11-30
Expiration date: 2024-11-30
Scope of Services: VTA og AFT
Number of Service Users: 79
Number of Staff members: 19
Overall score:

Address: Killengreens gate 7-11,
Tromsø,
9008,
Norway
Contact Person: Anne-Grete Kvendbø
Email: Firmapost@tromsoasvo.no


Description:

Tromsø ASVO AS was established in 1989 as a limited liability company owned by the municipality of Tromsø.
Tromsø Asvo is located in the heart of Tromsø.
Tromsø ASVO AS is a publicly established cooperative for mentally and physically disabled people. We are been approved for 71 VTA employees (VTA meaning adapted long term workplaces) and 11 AFT posts (job training in protected environment). We also offer places for apprentices and work practice in the ordinary course of business. Totally, we employ about 110 persons. A close and productive cooperation with the municipality and the private sector, makes it possible for us to provide a varied and exciting employment for our employees.
Tromsø ASVOs aim is to educate, organize and create growth and jobs for people with different supported needs. We offer work, development and growth through various learning areas such as book binding, various service tasks, food and fruit delivery. The company's main goal is according to our mission´s § 3;
- To conduct training, production, trade and other services. Employees shall be recruited among disabled job-seekers with reduced ability to have paid work, or people who have had the opportunity to choose an occupation or workplace significantly reduced because of either illness, injury or disability, or lack of social adaptation.
Tromsø ASVO's values are based on respect, confidence, joy and growth.
Our vision is: People in focus.Description in native language:

Tromsø ASVO AS ble etablert i 1989 som et aksjeselskap og er heleid av Tromsø kommune. Bedriften er lokalisert i sentrum av Tromsø.
Tromsø ASVO AS er et offentlig etablert arbeidssamvirketiltak. Vi er godkjent for 71 VTA-plasser (VTA står for Varig Tilrettelagt Arbeid) og 8 AFT plasser (Arbeidsforberedende trening). I tillegg tilbyr vi praksisplasser til elever i videregående skole og har administrert 10 VTA plasser Varig tilrettelegat arbeid i ordinær virksomhet). Det jobber til sammen ca. 95 personer i bedriften.
Et godt samarbeid med kommunen og næringslivet, gjør det mulig for oss å gi et variert og spennende arbeidstilbud til våre deltagere.
Tromsø Asvo har som formål å lære opp, tilrettelegge og skape vekst og arbeidsplasser for mennesker med ulike bistandsbehov. Det gis arbeid, utvikling og vekst gjennom ulike arbeidsarenaer som service, bespisning og Jobbfrukt.
Selskapets hovedmål er i følge vedtektenes § 3;
- å drive opplæring, produksjon, handel og annen tjenesteytende virksomhet. Arbeidskraften skal rekrutteres blant yrkeshemmede arbeidssøkere som har fått sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid nedsatt. Eller har fått sine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket på grunn av enten sykdom, skade eller lyte, eller sosial mistilpasning.
Tromsø ASVO sitt verdigrunnlag er bygger på respekt, trygghet, glede og vekst.
Vår visjon er: Mennesket i fokus.

Location:

Organisations in the area: