Centerkontura d.o.o.


Reference: SLO2021-003
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-11-05
Expiration date: 2024-11-05
Scope of Services: zaposlitvena rehabilitacija, program socialne vključenosti
Number of Service Users: 100 - 130
Number of Staff members: 8
Overall score:

Address: Linhartova 51,
Ljubljana,
1000 ,
Slovenia
Contact Person: Petra Štampar
Email: info@centerkontura.si


Description:

CENTERKONTURA – company for consulting, social development, vocational training and publishing


The company is particularly renowned for its activities in employment placement and vocational training of persons with special needs and persons with lesser employment opportunities.


We develop different programmes in the function to educate, train and employ disabled people and other vulnerable target groups with the aim to gain their employability, quality of life, integration and encourage equal opportunities.


Centerkontura team brings together professionals of different expertise: socials workers, adult education specialists, lawyers, organization and administration management specialists, psychologists, work therapists and economists.


With various programs and activities the company has been operating in the Slovenian market since 1996. It was established as a company for consulting, social development, vocational and professional training and publishing. Company has a special form of company, which means that we are obligated to employ 40% people with disabilities. The Centerkontura Company has been registered for performing numerous various activities, service programs and/or activities: • Employment agency (employing service, executing programs involving redundant workers for the *Labour Fund),

 • Catering business (vocational training in restaurants for people with special needs),

 • Research and development (performing expertise analyses and research in the social and human sciences field),

 • Social welfare (social service, social household assistance and care, public work national program),

 • Consulting and business services (business consulting, social welfare, HRM and HRD consulting, preparing a solving program for redundant and disabled workers problems),

 • Training and educating (organizing seminars, workshops, conferences),

 • Publishing (books, expertise periodicals and textbooks in the field of training and employing the disabled and work for and and with children with special needs and adults)


Vocational rehabilitation (rehabilitation evaluating, psychosocial rehabilitation, working inclusion programs)Description in native language:

CENTERKONTURA – družba za svetovanje, socialni razvoj, usposabljanje in založništvo d.o.o. – skrajšano: Centerkontura d.o.o..


Centerkontura d.o.o. organizira in razvija različne storitvene in proizvodne dejavnosti v funkciji usposabljanja in zaposlovanja invalidov in drugih težje zaposljivih oseb. Družba dosega delež zakonsko določenih zaposlenih invalidov, zato posluje tudi kot invalidsko podjetje, ki je del socialne ekonomije. Poleg tega kot koncesionar izvajajmo javno službo za program zaposlitvene rehabilitacije.


Poslanstvo družbe Centerkontura je izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih oseb iz ranljivih skupin z namenom izboljšanja njihove zaposljivosti, kakovosti življenja uporabnikov, krepitve njihove notranje moči in vključevanja v družbo ter spodbujanje enakih možnosti.


Družba z različnimi programi oziroma dejavnostmi deluje na slovenskem trgu že od leta 1996. Najprej je bila ustanovljena in se je razvijala kot svetovalno, izobraževalno in založniško podjetje. Dejavnost družbe obsegajo predvsem naslednji storitveni in proizvodni programi oziroma dejavnosti – ključne aktivnosti: • agencija za zaposlovanje (posredovanje začasne delovne sile in druga oskrba s človeškimi viri),

 • gostinstvo (okrepčevalnica Gostilna dela, učna delavnica – poklicno učenje mladih v gostinstvu),

 • izobraževanje in usposabljanje (organizacija izobraževanih srečanj),

 • poslovne in tehnične storitve (računovodske, servisne in druge storitve, zaposlitvena delavnica),

 • program socialne vključenosti (delovne in socialne vsebine),

 • svetovanje in raziskave (podjetniško in poslovno svetovanje, razvojni projekti, strokovne analize in raziskave na področju družboslovja in humanistike),

 • socialno varstvo (socialni servis, gospodinjska pomoč),

 • založništvo (priprava in izdajanje knjig, periodike in učne/izobraževalne literature),

 • zaposlitvena rehabilitacija (storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije).


Koncesijo za izvajanje storitev zaposlitvene imamo od leta 2006 naprej, za področje Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Ljubljana in področje Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Kranj (pogodba o koncesiji za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije je bila z MDDSZ na podlagi javnega natečaja prvič sklenjena 1.3.2006 in potem brez prekinitev za vsa naslednja koncesijska obdobja vse do danes).


Centerkontura vseskozi od ustanovitve v letu 1996 izvaja in razvija različne storitvene in proizvodne dejavnosti, vse v funkciji usposabljanja in zaposlovanja invalidov, oseb s posebnimi potrebami in ostalih ranljivih ciljnih skupin. S programom poklicne in zaposlitvene rehabilitacije smo v lokalnem okolju prisotni vse od leta 1998. Pred sprejemom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (leta 2004) smo v ta namen razvijali programe, s katerimi smo vzpodbujali usposabljanje in zaposlovanje invalidov iz ožjega in širšega lokalnega okolja. Posebne programe smo razvili in izvajali tudi za presežne delavce, predvsem invalide in težje zaposljive osebe.


Od leta 2002 do 2006 je bila družba s strani Zavoda RS za zaposlovanje pooblaščeni izvajalec zaposlitvene oziroma poklicne rehabilitacije.


V letu 2014  in 2020 smo bili kot prijavitelji na javnem razpisu MDDSZ izbrani za izvajalca programov socialne vključenosti na dveh lokacijah – v Ljubljani in v Kranju. Skupaj je danes v obeh skupinah 28 uporabnikov. V program so vključene osebe, za katere je bilo ocenjeno, da je njihova delovna učinkovitost nižja od 30 odstotkov in je zanje primerna vključitve v program socialne vključenosti. Program sestavljajo socialne in delovne vsebine, naročila za njih pridobivamo iz lokalnega okolja.

Location: