VšĮ „Taikos kelias“


Reference: LIT2021-049
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-12-17
Expiration date: 2024-12-17
Scope of Services: Institucinė socialinė globa (trumpalaikė) socialinės rizikos suaugusiems asmenims
Number of Service Users: 19
Number of Staff members: 7
Overall score:

Address: Gurgždžių km. 3, Juknaičių sen. Šilutės raj. ,
LT-99322,
Lithuania
Contact Person: Roneta Budiukina
Email: info@taikoskelias.org


Description:

The public institution "Taikos kelias" (En. the road to peace) (further in the text - the Institution) provides short-term social care for adults at social risk with addiction (hereinafter - service recipients) from all over Lithuania. The institution began operations in 2011, with just 5 recipients, in an abandoned house in a remote rural area, with the aim of providing assistance to people who have experienced social exclusion due to addiction. To strive to ensure the provision and organization of quality social and psychological services for service users. Promote the independence of service users, taking into account the personal capabilities of each. 2015 The institution received a license to provide social care. At present, the Agency can provide services to thirty people.


The institution's rehabilitation program consists of a "12-step" program, which introduces service users to addiction, its symptoms and consequences. During library therapy, Bible readings are read and analyzed in order to strengthen faith in God, give hope and motivate to follow the path of healing. Sports therapy is designed to strengthen the body physically, which has been exhausted during consumption. Occupational therapy helps service users to regain lost work skills, teaches them responsibility. The institution hosts daily lectures by a psychologist, social worker or gait counselor.Description in native language:

Viešoji įstaiga „Taikos kelias“ (toliau – Įstaiga) teikia trumpalaikę socialinę globą socialinės rizikos suaugusiems žmonėms, sergantiems priklausomybės ligomis (toliau – paslaugų gavėjai) iš visos Lietuvos. Įstaiga savo veiklą pradėjo 2011 metais, vos nuo 5 paslaugų gavėjų, atokioje kaimo vietovėje apleistame name, kurios tikslas – teikti pagalbą asmenims, kurie patyrė socialinę atskirtį dėl priklausomybės ligų. Siekti užtikrinti paslaugų gavėjams kokybiškų socialinių ir psichologinių paslaugų teikimą bei organizavimą. Skatinti paslaugų gavėjų savarankiškumą, atsižvelgiant į kiekvieno asmenines galimybes. 2015 m. Įstaiga gavo licenciją socialinei globai teikti. Šiuo metu Įstaiga gali teikti paslaugas trisdešimčiai asmenų.


Įstaigos reabilitacijos programą sudaro „12 žingsnių“ programa, kuria paslaugų gavėjai supažindinami su priklausomybės liga, jos simptomai ir pasekmėmi.  Biblioterapijos metu yra skaitomi ir nagrinėjami Biblijos skaitiniai, kuriais siekiama sustiprinti tikėjimą Dievu, suteikti vilties ir motyvuoti žengti sveikimo keliu. Sporto terapija skirta sustiprinti kūną fiziškai, kuris buvo alinamas vartojimo metu. Darbo terapija padeda paslaugų gavėjams atkurti prarastus darbinius įgūdžius, moko juos atsakomybės. Įstaigoje kiekvieną dieną vyksta psichologo, socialinio darbuotojo ar žingsnių konsultanto paskaitos.

Location:

Organisations in the area: