Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras


Reference: LIT2022-002
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-12-22
Expiration date: 2025-12-22
Scope of Services: Profesinių gebėjimų vertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas, naujų išugdymas (profesinis mokymas)
Number of Service Users: 50
Number of Staff members: 15
Overall score:

Address: Taikos pr. 67,
Klaipėda,
LT-94112,
Lithuania
Contact Person: Laura Lekstutytė
Email: info@klaipedosgpmc.lt


Description:

Vocational training at Klaipeda vocational and rehabilitation center was established in 1972. Since 20th December 2016 a new name to center was given and it started to be called Klaipeda Ernestas Galvanauskas vocational training center, which provides primary, secondary and continuing vocational training, vocational rehabilitation, driver’s training and non-formal adult’s education.


Currently 250 employees work at Klaipeda Ernestas Galvanauskas vocational center, and 50 of them work in health care and rehabilitation service department, which more than 10 years provides vocational rehabilitation service.


The main vision of Klaipeda Ernestas Galvanauskas vocational center is to become competitive and socially responsible vocational training center with the largest number of students in the West part of Lithuania, which ensures lifelong education, and meeting the needs and expectation of interested parties.


The center highlights the most important values, such as development, customer focus, flexibility, innovation, social responsibility and community.Description in native language:

Profesinis mokymas Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centre yra plėtojamas nuo 1972 m. vasario 1d. Nuo 2016 m. gruodžio 20 d. centrui suteiktas naujas pavadinimas – Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras. Centre vykdomas pirminis, vidurinis, tęstinis profesinis mokymas, profesinė reabilitacija, vairuotojų mokymas ir suaugusiųjų neformalus švietimas. Šiuo metu centre dirba daugiau nei 250 darbuotojų, o sveikatos priežiūros ir reabilitacijos paslaugų skyriuje dirba apie 50 darbuotojų, kuriame daugiau nei 10 metų teikia profesinės reabilitacijos paslaugas.


Pagrindinė centro vizija yra tapti konkurencinga ir socialiai atsakinga didžiausią mokinių skaičiumi profesinio mokymo įstaiga Vakarų Lietuvos regione, užtikrinanti mokymo(si) visą gyvenimą prieinamumą bei tenkinanti suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius.


Centras išskiria svarbiausias vertybes, tokias kaip tobulėjimas, dėmesys klientui, lankstumas, inovatyvumas, socialinė atsakomybė ir bendruomeniškumas.

Location:

Organisations in the area: