VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2020-018
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-02-02
Expiration date: 2025-02-02
Scope of Services: Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos
Number of Service Users: 80
Number of Staff members: 15
Overall score:

Address: Kauno g. 8,
Lazdijai,
LT-67128,
Lithuania
Contact Person: Raminta Mikelionienė
Email: jolanta.marcinkiene@lazdijai.lt


Description:

The center of social services in Lazdijai was established in 2005 7th of November. In 2007, started to provide development, maintenance and / or restoration of social skills for families, who lives in Lazdijai district. The main group of social services are families, who experience social risk.


Adress of the center of social services in Lazdijai are:


Kaunas str. 8, Lazdijai.


In this public institution are working 94 employees.


The mission of the center – to ensure the planned quality services for the residents of Lazdijai district municipality, to create the necessary living conditions for persons and families whose living conditions are insufficient due to objective reasons beyond their control, to enable them to be equal members of society. To seek changes in a person's interaction with their social environment.


Institution for residents of Lazdijai district municipality
provides the following services:


1. General social services: information, consultation, mediation and representation, catering organization, provision of basic clothing and footwear, transport organization, socio-cultural services, organization of personal hygiene and care services, other general social services are organized according to the specific needs of Lazdijai district municipality residents.


2. Social care services: home help, development, maintenance and / or rehabilitation of social skills, accommodation in independent living homes, accommodation in hostels and crisis centers.


3. Social care of the day: day social care for adults with disabilities, day social care for the elderly persons and social care of the day for children with disabilities.


4. Short-term social care: short-term social care for adults with disabilities and the short-term social care for the elderly persons.


5. Long-term social care: long-term social care for adults with disabilities and the long-term social care for the elderly persons.Description in native language:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras įsikūrė 2005 m. lapkričio 7 d. 2007 m. pradėtos teikti „Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo“ socialinės paslaugos Lazdijų rajono savivaldybės šeimoms. Šių paslaugų tikslinės grupės yra šeimos kurios patiria socialinę riziką.


Centro buveinė yra adresu: Kauno g. 8, Lazdijai. Įstaigoje dirba 94 darbuotojai.


Centro Misija - užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas Lazdijų savivaldybės gyventojams, sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas asmenims ir šeimoms, kurių gyvenimo sąlygos dėl objektyvių, nuo jų nepriklausomų priežasčių, yra nepakankamos, įgalinti juos būti lygiaverčiais visuomenės nariais. Siekti asmens sąveikos su jų socialine aplinka pokyčių.


Įstaiga Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams teikia šias paslaugas:
1. Bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausias drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos organizuojamos, atsižvelgiant į specifinius Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų poreikius.


2. Socialinės priežiūros paslaugos: pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centre.


3. Dienos socialinė globa: dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia, dienos socialinė globa senyvo amžiaus asmenims, dienos socialinė globa vaikams su negalia.


4. Trumpalaikė socialinė globa: trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia, trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims.


5. Ilgalaikė socialinė globa: ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia, ilgalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims

Location:

Organisations in the area: