VšĮ dienos centras „Mes esame“


Reference: LIT2021-021
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-07-08
Expiration date: 2024-07-08
Scope of Services: Institucinė dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia
Number of Service Users: 63
Number of Staff members: 42
Overall score:

Address: Pramonės g. 141,
Vilnius,
LT-11115,
Lithuania
Contact Person: Vygintas Petrikas
Email: mcentras@mesesame.lt


Description:

The public institution Day Center "Mes esame" (hereinafter - the day center) is a day social care institution established in 1995 by the decision of  Vilnius City Council. The day center is located in the territory of Naujoji Vilnia eldership of Vilnius city, address - Pramonės str. 141, 11115 Vilnius. Day Center Telephone number  +3705 260 6630, E- mail: mcentras@mesesame.lt. At this address services are provided for people with disabilities. The day center is open on weekdays from 8 a.m. to 4:45 p.m., Fridays until 3:45 p.m. Closed on Saturdays, Sundays and public holidays. 


The day center is a non-profit public limited liability company with its own economic, financial, organizational and legal independence, seal, name, independent balance sheet, bank accounts. The legal status of the institution is a public institution. The founder of the day center and the sole shareholder (owner of a public institution ) is Vilnius City Municipality.


The day center under the Vilnius City Municipality Social Services Department regulation in the sphere of social services institution, which fully implemented the mind, compelex disabilities and mental disorders of adults (aged 18 years) daily social care, work and skills training and employment.


The day center has been operating since november of 1998. Main attention was paid to adults with mental and complex disabilities and mental disorders work skills development, professional training and employment, if possible. At present, given the severity of the disability of the recipients, the focus is on the day-to-day social care of these persons in the institution. The day center has a branch information center-store at Pilies str. 42 - 17, Vilnius, which is located on a street frequented by citizens and tourists. Products made by day center service attendants are sold here.


The day center has 45.75 staff employees, of which: 29.25 are employees of social services (social workers, social workers' assistants, employment specialists). The day center also employs a psychologist, a physiotherapist and a general practice nurse. The day center is visited by 63 service recipients.


The vision of the Day Center - an open, friendly, safe, cozy day social care institution that nurtures its traditions and culture, creates and provides effective social assistance to service recipients and enables them to a full community life.


Day center‘s mission:


- to provide high-quality day social care services for adults with mental and complex disabilities and mental disorders; 


- to develop the social and work abilities and skills of service recipients;


- pursue a policy of social integration and empowerment of service users, involving them as far as possible in decision-making with a view to achieving positive change.


The main goal is to satisfy the public interest by providing day care services for the disabled in the institution and to carry out the social integration of people with intellectual disabilities.


The day center‘s strategic objectives of the quality policy: to improve the quality of services, improve performance and resource plan, improve the management of the institution.


The employees of the Day Center are guided by the following values: respect for people, responsibility, openness and creativity, cooperation, continuous improvement , professionalism .


The day center provides the following main day social care services to the clients: information and counseling of the clients and their relatives (guardians), mediation and representation in the interests of the clients , social work with the families of the clients, meals three times a day, transport services (periodic according to a fixed schedule and route , and to meet users' socio-cultural needs) , social and daily living skills training, maintenance and restoration, work and skills training and employment as groups, assistance in personal hygiene, physical education and sport, artistic education (singing classes), socio-cultural services , psychological assistance, physiotherapy classes, health care.Description in native language:

Viešoji įstaiga dienos centras „Mes esame“ (toliau – dienos centras) yra dienos socialinės globos įstaiga įsteigta 1995 m. Vilniaus miesto tarybos sprendimu. Dienos centras yra įsikūręs Vilniaus miesto Naujosios Vilnios seniūnijos teritorijoje, adresu Pramonės g. 141, 11115 Vilnius. Dienos centro tel. +370 5 260 6630, el. paštas: mcentras@mesesame.lt Šiuo adresu yra teikiamos visos paslaugos asmenims, turintiems negalią. Dienos centras dirba darbo dienomis nuo 8 val. iki 16: 45 val., penktadieniais iki 15:45 val. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis nedirba.


Dienos centras yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą, pavadinimą, savarankišką balansą, sąskaitas bankuose. Įstaigos teisinis statusas - viešoji įstaiga. Dienos centro steigėja ir vienintelė dalininkė (viešosios įstaigos savininkas) yra Vilniaus miesto savivaldybė.


Dienos centras yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus reguliavimo sferoje esanti nestacionarių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje visa apimtimi vykdoma proto ir kompleksinę negalią bei psichikos sutrikimų turinčių suaugusių asmenų (nuo 18 metų) dienos socialinė globa, darbo įgūdžių lavinimas bei užimtumas.


Dienos centras pradėjo savo veiklą nuo 1998 m. lapkričio mėn. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas suaugusių asmenų, 


turinčių proto ir kompleksinę negalią bei psichikos sutrikimų darbo įgūdžių lavinimui, profesiniam mokymui ir pagal galimybes įdarbinimui. Šiuo metu, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų negalios sunkumą, pagrindinis dėmesys skiriamas minėtų asmenų dienos socialinei globai įstaigoje. Dienos centras turi filialą informacinį centrą-parduotuvę adresu Pilies g. 42 – 17, Vilniuje, kuris įsikūręs miestiečių ir turistų gausiai lankomoje gatvėje. Čia realizuojami dienos centro paslaugų gavėjų pagaminti dirbiniai.


Dienos centras turi patvirtintus 45,75 etatus, iš jų: 29,25 etatai yra socialinių paslaugų srities darbuotojų (socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, užimtumo specialistai). Taip pat dienos centre dirba psichologė, kineziterapeutė, bendrosios praktikos slaugytoja. Dienos centrą lanko 63 paslaugų gavėjai.


Dienos centro vizija – pokyčiams atvira, draugiška, saugi, jauki dienos socialinės globos įstaiga, puoselėjanti savo tradicijas ir kultūrą, kurianti ir teikianti efektyvią socialinę pagalbą paslaugų gavėjams ir juos įgalinanti visaverčiam bendruomeniniam gyvenimui.


Dienos centro misija:


- teikti aukštos kokybės dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims, turintiems proto ir kompleksinę negalią bei psichikos sutrikimų;


- lavinti paslaugų gavėjų socialinius ir darbinius gebėjimus bei įgūdžius;


- vykdyti paslaugų gavėjų socialinę integraciją ir įgalinimo politiką, pagal galimybes įtraukiant juos į sprendimų priėmimą, siekiant teigiamų pokyčių.


Svarbiausia tikslas yra tenkinti viešuosius interesus teikiant įstaigoje dienos socialinės globos paslaugas neįgaliesiems ir vykdyti proto negalės žmonių socialinę integraciją.


Dienos centro kokybės politikos strateginiai tikslai: gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti veiklos ir išteklių planavimą, gerinti įstaigos valdymą.


Dienos centro darbuotojai savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybinėmis nuostatomis: pagarba žmogui, atsakomybe, atvirumu ir kūrybingumu, bendradarbiavimu, nuolatiniu tobulėjimu, profesionalumu.


Dienos centras paslaugų gavėjams teikia šias pagrindines dienos socialinės globos paslaugas: informavimas ir konsultavimas paslaugų gavėjų ir jų artimųjų (globėjų), tarpininkavimas ir atstovavimas tenkinant paslaugų gavėjų interesus, socialinis darbas su paslaugų gavėjų šeimomis, maitinimas tris kartus per dieną, transporto paslaugos (periodinės pagal nustatytą grafiką ir maršrutą, ir tenkinant paslaugų gavėjų sociokultūrinius poreikius), socialinių ir kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas bei atkūrimas, darbo įgūdžių ugdymas ir užimtumas grupėse, pagalba asmeninėje higienoje, fizinis lavinimas ir sportas, meninis ugdymas (dainavimo užsiėmimai), sociokultūrinės paslaugos, psichologinė pagalba, kineziterapijos užsiėmimai, sveikatos priežiūra.

Location:

Organisations in the area: