Visagino socialinės globos namai


Reference: LIT2021-063
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-02-02
Expiration date: 2025-02-02
Scope of Services: Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su proto ir psichikos negalia Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su proto ir psichikos negalia
Number of Service Users: 143
Number of Staff members: 94
Overall score:

Address: Dūkšto kel.68,
Visaginas,
Lithuania
Contact Person: Loreta Grigaliūnienė
Email: info@vsgn.lt


Description:

Visaginas Social Care Home was established in 1993. They are located on the lakeside eastern edge of Lithuania, in the territory of Visaginas municipality. Images of nature give the inhabitants soul peace.


Visaginas Social Care Home is an institution under the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania, the purpose of which is to ensure long-term (short-term) social care for adult users with disabilities, due to which they are unable to live independently, to use other community services and who require constant supervision of specialists. Care homes accommodate persons with a 0-40% work capacity due to intellectual disability or mental disorders, a special need for permanent care or ongoing care (assistance) or a high or medium level of special needs.


The main goal of Social Care Home is to create suitable living and rehabilitation conditions, to organize the quality provision of necessary services, taking into account the degree of health standing, hobbies, needs and interests of members of the social care home community. To provide the psychological, social, cultural and spiritual needs of each recipient of care home services, to ensure their right of choice. Enabling support the opportunity contact with families, the community, promoting their autonomy and also helping to integrate into society.


From 2021 there are 150 places in the Visaginas Social Care Home. They are home to users from various districts of Lithuania. The Care Home has a hairdresser's, laundry room, library, TV, internet access. Social Care Home users have every opportunity to sew, knit, carve, climb, learn computer literacy, sports and other handicrafts. For the rest of the users there is a relaxation room. Activities are organized in such a way as to support, encourage and motivate the person to be more independent, paying more attention to the culture, leadership, motivation of employees, professional development. Users are encouraged to communicate with loved ones. The aim is for the population to participate in the management of the living environment, cooking and other activities independently or with the help of employees.


As part of the action plan for the transition from institutional care to family and community-based services for people with disabilities 2014-2020, and in order to reduce the population in the institution, in 2018, a Group Life House with 8 care home users was established in Visaginas. In 2022, another Group Life House will open in Dūkštas, where 10 care home users will settle. All employees and users are involved in the activities of care homes. Professional development of employees is encouraged. Partnership and cooperation relations with social care institutions, municipal institutions, local communities, non-governmental organisations and other institutions are being developed. Since 2019, The Care Home provides community-based "Respite" and day social care services.Description in native language:

Visagino globos namai įsteigti 1993 metais. Jie įsikūrę ežeringame rytiniame Lietuvos pakraštyje, Visagino savivaldybės teritorijoje. Gamtos vaizdai suteikia gyventojams sielos ramybę.


Visagino socialinės globos namai yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems paslaugų gavėjams su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl intelekto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.


Pagrindinis socialinės globos namų tikslas – sudaryti tinkamas gyvenimo ir reabilitacijos sąlygas, organizuoti kokybišką reikalingų paslaugų teikimą, atsižvelgiant į socialinės globos namų bendruomenės narių negalės laipsnį, sveikatos stovį, pomėgius, poreikius ir interesus. Teikti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų paslaugų gavėjo reikmes, užtikrinti jiems pasirinkimo teisę. Sudarydami galimybę palaikyti ryšius su šeimomis, bendruomene, skatinat jų savarankiškumą ir taip pat padedant integruotis į visuomenę.


Nuo 2021 m. Visagino socialinės globos namuose yra 150 vietų. Juose gyvena paslaugų gavėjai iš įvairiausių Lietuvos rajonų. Globos namuose veikia kirpykla, skalbykla, biblioteka, rodoma televizija, veikia internetas. Socialinės globos namų paslaugų gavėjai turi visas galimybes siūti, megzti, drožinėti, lipdyti, mokytis kompiuterinio raštingumo, sportuoti bei užsiimti kitais rankdarbiais. Paslaugų gavėjų poilsiui yra įrengtas relaksacijos kambarys. Veikla organizuojama taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų asmenį būti savarankiškesniu, skiriant daugiau dėmesio įstaigos kultūrai, lyderystei, darbuotojų motyvavimui, profesiniam tobulėjimui. Paslaugų gavėjai skatinami palaikyti ryšius su artimaisiais. Siekiama, kad gyventojai savarankiškai ar padedant darbuotojams dalyvautų gyvenamosios aplinkos tvarkyme, maisto gaminimo ir kituose užsiėmimuose.


Įgyvendinant perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems 2014–2020 metų veiksmų planą, ir siekiant sumažinti gyventojų skaičių institucijoje, 2018 metais Visagine įkurti Grupinio gyvenimo namai kuriuose apgyvendinta 8 globos namų paslaugų gavėjai. 2022 metais Dūkšte atvers duris dar vieni Grupinio gyvenimo namai, kuriuose apsigyvens 10 globos namų paslaugų gavėjų. Į globos namų veiklą įtraukti visi darbuotojai ir paslaugų gavėjai. Skatinamas darbuotojų profesinis tobulėjimas. Plėtojami partnerystės ir bendradarbiavimo ryšiai su socialinės globos įstaigomis, savivaldos institucijomis, vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis. Globos namai nuo 2019 metų teikia bendruomenines ,,Atokvėpio“ ir dienos socialines globos paslaugas.

Location:

Organisations in the area: