Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras


Reference: LIT2021-074
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-02-21
Expiration date: 2025-02-21
Scope of Services: Dienos socialinės globos paslaugos vaikams su negalia Dienos socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia
Number of Service Users: 47
Number of Staff members: 32
Overall score:

Address: I.Šimulionio g. 6,
Vilnius,
Lithuania
Contact Person: Reganta Jurelevičienė
Email: rastine@viltis.vilnius.lm.lt


Description:

Vilnius “Vilties” special School-Multifunctional Center is a budgetary municipal institution, where education and social care services provide a good motivational space for every disabled person (from the age of 3) to learn within their means, and for those working to acquire a wide range of professional skills and social services.


Vilnius “Vilties” special school-multifunctional center offers formal education programs: general individualized primary, basic, social skills development programs, individualized pre-school education program.


The school offers non-formal after school classes. Educational programs are attended by children of school and pre-school age until the completion of the programs, but not longer than 21 years. The purpose of the school-center is to educate disabled children with complex disorders, whose complex contains disorders of moderate, significant or very significant intelligence.


Additional activities are day social care services provided after school (3-4,5h per day). The package of services includes general and special services: information, counseling, mediation, personal hygiene and care, catering, pre- and post-school employment, development and maintenance of social, daily and working life skills, physiotherapy, therapeutic exercise, occupational therapy, massage, supportive health care, transport services with accompanying staff on the route "House-school-house".


Day social care is provided for adults with severe disabilities, from 18 years of age. Visitors of the department have the opportunity to communicate with other people, realize personal needs through work and artistic activities, participate in community life, maintain and develop daily life skills, receive physiotherapy, therapeutic exercise, occupational therapy, massage, supportive health care, escorted transportation on the route "Home -school-home” services.Description in native language:

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras yra  biudžetinė savivaldybės įstaiga, kurioje švietimo ir socialinės globos paslaugos sudaro erdvę mokytis kiekvienam neįgaliam asmeniui (nuo 3 metų ) savo galimybių ribose , o  dirbančiam - įgyti platų spektrą  profesinių įgūdžių ugdymo bei socialinių paslaugų srityse.


Vilniaus „Vilties“ specialiojoje mokykloje - daugiafunkciniame centre  vykdomos formaliojo švietimo programos: bendrosios individualizuotos pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo programos, individualizuota ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo programa.


Mokykloje -centre vykdomas neformalus ugdymas būreliuose. Švietimo programose dalyvauja mokyklinio bei ikimokyklinio amžiaus vaikai iki programų baigimo, bet ne ilgiau kaip iki  21 metų. Mokyklos -centro paskirtis – ugdyti kompleksinius sutrikimus turinčius neįgalius vaikus, kurių komplekso sudėtyje yra vidutinio, žymaus ar labai žymaus intelekto sutrikimai.


Papildoma veikla yra dienos socialinės globos paslaugos vaikams vykdomos popamokiniu laiku (3-4,5 val. per dieną).  Paslaugų paketą sudaro bendrosios ir specialiosios paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, asmens higienos ir priežiūros, maitinimo, užimtumo po pamokų, socialinių, kasdieninių ir darbinių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, kineziterapijos,  ergoterapijos, masažo, palaikančiosios sveikatos priežiūros, transporto su palydinčiu personalu maršrutu „Namai-mokykla-namai“ paslaugos.


Teikiama dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su sunkia negalia, nuo 18m. Skyriaus lankytojai turi galimybę bendrauti su kitais asmenimis, realizuoti asmeninius poreikius per darbinę ir meninę veiklas, dalyvauti bendruomenės gyvenime, palaikyti ir ugdyti kasdienius gyvenimo įgūdžius, gauti kineziterapijos, ergoterapijos, masažo, palaikančiosios sveikatos priežiūros, transporto su palydinčiu personalu maršrutu „Namai-mokykla-namai“ paslaugas.

Location:

Organisations in the area: