Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“


Reference: LIT2021-032
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-07-30
Expiration date: 2024-07-30
Scope of Services: Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia. Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims.
Number of Service Users: 34
Number of Staff members: 38
Overall score:

Address: Vilniaus g. 2A,
Mažeikiai,
LT-89217 ,
Lithuania
Contact Person: Raimonda Šalkauskienė
Email: info@viltieserdve.lt


Description:

Public Institution “Vilties erdvė” (hereinafter – Institution) has been founded in 2002 by restructuring two budgetary institutions of Mažeikiai district municipality: The Mažeikiai Work Therapy Centre and “Vilties gyvenimo namai” of Mažeikiai district.


The Institution has 3 joint owners: Mažeikiai District Municipality, the Lithuanian Association of Care for People with Intellectual Disabilities “Viltis” and Association of Care for People with Intellectual Disabilities “Mažeikių Viltis”.


Aim of the Institution – to satisfy public interests by performing activities beneficial to the public – to stimulate the integration of people with mental disabilities in society by developing their self-maintenance abilities, to meet the vital needs of persons by providing comprehensive high-quality assistance, organizing their daily activities, leisure, employment activities.


Vision of the Institution – full life of people with intellectual disabilities in society. A person with intellectual disability must become a part of society by receiving support necessary for his/her development, which improves independence.


Mission of the Institution – to stimulate the process of integrating people with mental disabilities into society by ensuring provision of quality services.


Values of the Institution social justice, decency, respect for individual rights and dignity.


The Institution consists of 3 subdivisions:  • Group living home No. 1, located at Šerkšnės str. 2, Mažeikiai,

  • Group living home No. 2, located at Šerkšnės str. 2A, Mažeikiai,

  • Special workshop, located at Vilniaus str. 2A, Mažeikiai.


The Institution provides long-term/short-term and day social care services.


Long-term/short-term social care is provided to persons in two separate buildings of the Institution – Group living home No. 1 and Group living home No. 2.


Long-term/short-term social care services provided to residents in Group living homes No. 1 and No. 2: information, consultation, mediation, representation, housing, development and maintenance of every-day skills, development of occupational skills, catering, personal hygiene, health care, leisure organization, transportation and other services necessary according to the level of independence of a person.


The independence, every-day maintenance and communication skills of residents are developed in Group living homes No. 1 and No. 2, favourable conditions similar to a home environment without prejudice to the dignity of a person are created.


Day social care services are provided in the Special workshop of the Institution.


The main aim of the Special workshop is to develop and maintain the social skills of people, to develop and strengthen their occupational skills by providing the possibility to apply acquired knowledge in work, to seek to provide the possibility for people with mental disabilities to be a part of the labour market, work and earn money, to form aesthetic and communication skills, to improve physical health, provide psychological and emotional assistance, improve knowledge of the world.


Information, consultation, mediation, representation, communication, catering, leisure organization, development of occupational skills, transport and other services necessary according to the level of independence of a person are provided to the visitors of the Special workshop.


Development of every-day life skills and occupation skills is organized in tailoring, paperworking-floristic, crafts, carpentry and ceramics groups in the Special workshop. Occupation for people with severe disabilities is organized in the group of people with severe disabilities.


The visitors of the Special workshop create various products, i.e.: hand-made embroidery, crochet items, wooden, floristic and ceramics items, which people can view or buy during various fares organized on various holidays, on the FC web page – the crafts shop of Public Institution “Vilties erdvė” or website www.meskuriame.lt.Description in native language:

Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“ (toliau – Įstaiga) įsteigta 2002 m. reorganizavus dvi Mažeikių rajono savivaldybės biudžetines įstaigas: Mažeikių darbo terapijos centrą ir Mažeikių rajono „Vilties gyvenimo namai“.


Įstaigos dalininkai yra 3: Mažeikių rajono savivaldybė, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“.


Įstaigos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą – skatinti proto negalios asmenų integracijos į visuomenę procesą, lavinant ir ugdant jų gebėjimus pasirūpinti savimi, tenkinti asmens gyvybinius poreikius, teikiant aukštos kokybės kompleksinę pagalbą, organizuojant jų dienos užsiėmimus, laisvalaikį, darbinę veiklą.


Įstaigos vizija  – visavertis sutrikusio intelekto žmonių gyvenimas bendruomenėje. Sutrikusio intelekto žmogus turi tapti visuomenės dalimi, gaudamas tobulėjimui reikalingą pagalbą, ugdančią jo savarankiškumą.


Įstaigos misija – skatinti proto negalės žmonių integracijos į visuomenę procesą, užtikrinant kokybiškų paslaugų teikimą.


Įstaigos vertybėssocialinis teisingumas, padorumas, pagarba asmens teisėms ir orumui.


Įstaigą sudaro 3 padaliniai:  • Grupinio gyvenimo namai Nr. 1, adresu Šerkšnės g. 2, Mažeikiai,

  • Grupinio gyvenimo namai Nr. 2, adresu Šerkšnės g. 2A, Mažeikiai,

  • Specialiosios dirbtuvės, adresu Vilniaus g. 2A, Mažeikiai.


Įstaigoje teikiamos ilgalaikės / trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugos.


Įstaigoje ilgalaikė / trumpalaikė socialinė globa asmenims teikiama dviejuose atskiruose pastatuose – Grupinio gyvenimo namuose Nr. 1 ir Grupinio gyvenimo namuose Nr. 2.


Grupinio gyvenimo namuose Nr. 1 ir Nr. 2 gyventojams teikiamos ilgalaikės / trumpalaikės socialinės globos paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, apgyvendinimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, maitinimo, asmens higienos, sveikatos priežiūros, laisvalaikio organizavimo, transporto ir kitos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį reikalingos paslaugos.


Grupinio gyvenimo namuose Nr. 1 ir Nr. 2 lavinamas gyventojų savarankiškumas, kasdienio apsitarnavimo ir bendravimo įgūdžiai, sudarytos palankios, žmogaus orumo nežeidžiančios, artimos namų aplinkai gyvenimo sąlygos.


Įstaigoje dienos socialinės globos paslaugos teikiamos Specialiosiose dirbtuvėse. 


Specialiųjų dirbtuvių pagrindinis tikslas yra ugdyti ir palaikyti asmens socialinius įgūdžius, formuoti, įtvirtinti darbinius įgūdžius, suteikiant galimybę įgytas žinias pritaikyti darbe, siekti, kad proto negalios žmonės ateityje turėtų galimybę dalyvauti darbo rinkoje, dirbti ir užsidirbti, formuoti estetinius ir bendravimo įgūdžius, stiprinti fizinę sveikatą, teikti psichologinę ir emocinę pagalbą, plėsti pasaulio pažinimą.


Specialiųjų dirbtuvių lankytojmas teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, bendravimo, maitinimo, laisvalaikio organizavimo, darbinių įgūdžių, transporto ir kitos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį reikalingos paslaugos.


Specialiosiose dirbtuvėse organizuojamas kasdienio gyvenimo įgūdžių bei darbinių įgūdžių ugdymas siuvėjų, popieriaus dirbinių dirbėjų–floristikos, rankdarbių, stalių ir keramikos grupėse. Asmenims su sunkia negalia dienos užimtumas organizuojamas sunkios negalios asmenų grupėje.


Specialiosiose dirbtuvėse lankytojai pagamina įvairius gaminius, tai yra: rankų darbo siuviniai, nėriniai, medienos, floristikos ir keramikos dirbiniai, su kuriais visuomenė gali susipažinti ar jų įsigyti įvairių švenčių progomis organizuojamose parodose-mugėse, FC puslapyje VšĮ „Vilties erdvė“ rankdarbių kioskelis ir interneto puslapyje www.meskuriame.lt

Location:

Organisations in the area: