Tauragės socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2019-016
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-05-04
Expiration date: 2022-05-04
Scope of Services: Laikinas apnakvindinimas ir apgyvendinimas nakvynės namuose
Number of Service Users: 40
Number of Staff members: 9
Overall score:

Address: K.Donelaičio g.21,
Tauragė,
Lithuania
Contact Person: Jovita Petkienė
Email: paslauga@taurage.lt


Description:

 


Social Services Center - Taurage District Municipality Budget Office. It was founded in 2001. May 1, registered in the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania, company code - 179880456. The activities of the Social Services Center are coordinated and controlled by the Social Assistance Department of Taurage District Municipality Administration.


Mission - Enhance the ability of Taurage district community members to live in dignified conditions, when a person is unable to do because of age, disability, poverty or other reasons, and to help integrate into society. Enable service recipients to solve relationships and social problems, improve quality of life. Taurage Social Services Center is a mixed social services institution providing social services to various social groups. Taurage Social Services Center has two structural units - Hostels and a Women's Crisis Center. The hostel provides temporary lodging and accommodation at the hostel. Service recipients: social risk adults or elderly people; families with social problems.


Temporary accommodation is the provision of accommodation and essential services (personal hygiene, household) to persons who are homeless, abusing alcohol, narcotic, psychotropic or toxic substances in a crisis situation where, without the provision of these services, the health and life of a person is threatened. Temporary accommodation is provided for up to 3 days.


 Accommodation in a hostel is a temporary overnight stay, providing social skills and support and other essential services (personal hygiene, household, etc.) to people who have no place of residence or violence, abuse or other reasons that cannot be used by them to restore independence, lost social and help to integrate into society. The hostel service is provided for up to 6 months, and can be extended for a longer period if there is a reasoned need and opportunity.Description in native language:

 


Socialinių paslaugų centras – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.  Ji įkurta 2001m. gegužės 1d., užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įmonės kodas–179880456. Socialinių paslaugų centro veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Misija- didinti Tauragės rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis, kai žmogus dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti, bei padėti integruotis į visuomenę. Įgalinti paslaugų gavėjus tarpusavio santykių bei socialinių problemų sprendimui, gyvenimo kokybės gerinimui. Tauragės Socialinių paslaugų centras yra mišrių socialinių paslaugų įstaiga, teikianti socialines paslaugas įvairioms socialinėms grupėms.  Tauragės socialinių paslaugų centras turi du struktūrinius padalinius – Nakvynės namus ir moterų krizių centrą. Nakvynės namai teikia laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas. Paslaugos gavėjai: socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys; socialinių problemų turinčios šeimos.


Laikino apnakvindinimo paslaugos yra nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piknaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai, kai, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė asmens sveikatai ir gyvybei. Laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos iki 3 parų.


Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos yra laikinas nakvynės, Socialinių įgūdžių ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę. Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga yra teikiama iki 6 mėnesių, esant motyvuotam poreikiui ir galimybėms šis laikotarpis gali būti pratęsiamas ir ilgesniam laikotarpiui.


Teikiant apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas, paslaugų gavėjas kartu ruošiamas savarankiškam gyvenimui: per individualius susitikimus skatinamas imtis veiksmų ir ieškoti sprendimų dėl gyvenamosios vietos, galimybių įsidarbinti. Siekiant sėkmingos socialinės rizikos asmens integracijos į visuomenę  nakvynės namuose yra skiriamas didelis dėmesys, stiprinant individualų socialinį  darbą su paslaugų gavėju. Individuali ir į paslaugų gavėjo poreikius orientuota pagalba, skatina paslaugų gavėją didinti savivertę, motyvaciją pačiam spręsti savo problemas ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Vienu  metu socialinės paslaugos gali būti suteiktos 40-čiai asmenų. Tauragės socialinių paslaugų centras, kaip projekto vykdytojas, įgyvendino projektą ,,Tauragės nakvynės namų rekonstrukcija, projekto kodas VP3-2.4-SADM-01-R-72-002. Įgyvendinus projektą, atsirado galimybė naujos paslaugos teikimui, t.y. laikino apnakvindinimo  paslaugai teikti bei socialkultūriniam  darbui vykdyti. Projekto įgyvendinimas padeda  patenkinti ne tik  būtinuosius  tikslinės grupės asmenų laikinojo apgyvendinimo poreikius, bet ir padeda socialinius ryšius praradusiems asmenims grįžti į pilnavertį gyvenimą, skatina juos susirasti nuolatinę gyvenamąją vietą, motyvuoja  gydytis priklausomybės ligas, skatina integruotis į darbo rinką.

Location:

Organisations in the area: