Šėtos socialinis ir ugdymo centras


Reference: LIT2021-018
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-07-06
Expiration date: 2024-07-06
Scope of Services: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims
Number of Service Users: 38
Number of Staff members: 30
Overall score:

Address: Ramygalos g. 34 a,
Šėta, Kėdainių r. sav. ,
LT-58130,
Lithuania
Contact Person: Irma Miliauskienė
Email: Setos.soc-centras@kedainiai.lt
Website: http://ssuc.lt


Description:

The mission of the Šėta Social and Educational Centre is to professionally provide long-term (short-term) social care services for the elderly and adults with disabilities, creating conditions that do not degrade human dignity, ensuring comprehensive assistance requiring constant professional care, taking into account their level of independence.


Strengths of the institution: purposeful activities, constantly modernizing the material base, small sraff turnover. The staff is constantly raising their qualifications and increasing their professional competences. Services are needed for the residents of Kėdainiai district. Purpose to implement the needed priorities and aims have motivated to start the EQUASS quality system in the institution, because with this project the institution contributes to the implementation of the principles of sustainable development in the social field.


The provided social services are focused on the reduction of social exclusion of service recipients, increase of employment, quality leisure time.


The institution can accomodate 40 service recipients. Currently services are provided to 22 residents with severe disabilities and 13 elderly people. The institution provides the following services: information,counceling, mediation and representation, accomodation, development of work skills, organization of leisure time, assistance with feeding, washing, personal hygiene services, health care and nursing (catering), social work and communication skills.


Such valuables  as good microclimate, quality of life, professionalism, continuous improvement, applications of innovations and fostering of social responsibility are inside of the institution itself ,are checked by time, are stable and flow from inside what our organization and people working keep them as education standards.


The aim of the activity is to meet the vital needs of the elderly and disabled, to protect and defend their rights, to promote the ability to take care of themselves, to help intergrate into sočiety by overcoming social exclusion.Description in native language:

Šėtos socialinio ir ugdymo centro misija – profesionaliai teikti ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos/slaugos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems  asmenims su negalia, sudarant žmogaus orumo nežeminančias sąlygas, užtikrinant kompleksinę nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį. Įstaigos stipriosios pusės: tikslinga ir kryptinga veikla, nuolat modernizuojama materialinė bazė, maža personalo kaita. Personalas nuolat kelia kvalifikaciją, didina profesines kompetencijas. Paslaugos reikalingos Kėdainių rajono gyventojams. Siekis įgyvendinti numatytus prioritetus ir tikslus, motyvavo įdiegti EQUASS kokybės sistemą įstaigoje, nes vykdydama šį projektą įstaiga prisideda prie  darnaus vystymosi principų įgyvendinimo socialinėje srityje.  Teikiamos socialinės paslaugos orientuotos į paslaugų gavėjų socialinės atskirties mažinimą, užimtumo didinimą, kokybišką laisvalaikio praleidimą. 


Įstaigoje gali apsigyventi 40 paslaugų gavėjų. Šiuo metu teikiamos paslaugos  22 gyventojams su sunkia negalia ir 13 senyvo amžiaus asmenims. Įstaiga teikia šias paslaugas: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis, teikiamos asmens higienos paslaugos, sveikatos priežiūros ir slaugos, maitinimo (dietinis maitinimas) paslaugos, socialinio darbo ir bendravimo ir kt. paslaugos.


Įstaigos vertybės patikrintos laiko, stabilios ir plaukia iš vidaus, ką mūsų organizacija, darbuotojai laiko elgesio standartu: geras mikroklimatas, gyvenimo kokybė, profesionalumas, nuolatinis tobulėjimas, inovacijų taikymas ir socialinės atsakomybės puoselėjimas.


Veiklos tikslas – tenkinti senų ir neįgalių žmonių gyvybinius poreikius, saugoti ir ginti jų teises, skatinti gebėjimą pasirūpinti savimi, padėti integruotis į visuomenę įveikiant socialinę atskirtį.

Location:

Organisations in the area: