Seredžiaus senelių globos namai


Reference: LIT2021-013
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-06-21
Expiration date: 2024-06-21
Scope of Services:
Number of Service Users: 40
Number of Staff members: 24
Overall score:

Address: J. Marcinkevičiaus g.5,
Seredžius, Jurbarko raj.,
LT - 74 424,
Lithuania
Contact Person: Vida Bagdonavičienė
Email: info@serglobnamai.lt


Description:

Juridical person of limited liability, established by law, operating in the sphere of social services and providing social services – long-term (short-term) social care of elderly and adult persons with disabilities.  


Seredžius nursing home was established on the 1st of July in 1993. It provides qualified social assistance and care to the residents of the nursing home, strengthens their functional independence, improves social independence, protects the residents’ privacy and in such ways ensures better quality of life.


The main objectives are to respect the privacy and individuality of each person, to ensure needed social attention and care, to provide opportunities for each person to engage in activities that interest them, to create the safest possible and home-like environment, to encourage Nursing home residents’ integration into society, to encourage and bring together the elderly to participate in Nursing home activities, to promote mutual assistance.


Mission of the Nursing Home – to provide qualified, high quality, accessible social care services with available material resources, while aiming for optimal results that meet the residents’ expectations. To provide social care to the elderly and adults with disabilities while ensuring the highest quality of social and healthcare services and their organization as well as encouraging independence, satisfying the residents’ needs, and taking into consideration their age and the nature of their disability.


Vision of the Nursing Home – to be a modern institution that aims to meet the standards of the European Union, to provide high quality social services that satisfy the residents’ needs.Description in native language:

Ribotos civilinės atsakomybės, įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo, veikiantis socialinių paslaugų teikimo srityje ir vykdantis socialinių paslaugų - ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Globos namų veikla finansuojama iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų.


Se Seredžiaus senelių globos namai pradėjo veikti 1993 m. liepos 1 d. Čia teikiama kvalifikuota socialinė pagalba ir priežiūra senelių namų gyventojams, stiprinamas gyventojų funkcinis savarankiškumas, gerinamos socialinio savarankiškumo galimybės, saugomas gyventojų privatumas ir taip užtikrinama geresnė gyvenimo kokybė.


Pagrindiniai uždaviniai yra šie: gerbti kiekvieno asmens privatumą ir individualumą, užtikrinti reikalingą socialinę priežiūrą ir globą, suteikti galimybes užsiimti jam patinkančia veikla, sukurti kuo saugesnę, namus primenančią aplinką, skatinti Globos namų gyventojų integraciją į visuomenę, aktyvinti, burti pagyvenusius žmones dalyvauti Globos namų veikloje, skatinti savitarpio pagalbą.


Globos namų Misija - su turimais materialiniais ištekliais teikti kvalifikuotas, kokybiškas, prieinamas socialinės globos paslaugas, siekiant optimalių rezultatų, atitinkančių globotinių lūkesčius. Teikti socialinę globą senyvo amžiaus ir suaugusiems su negalia asmenims, užtikrinant žmonėms kokybišką socialinę ir asmens sveikatos priežiūrios   paslaugų teikimą bei organizavimą skatinant savarankiškumą, tenkinant individualius jų poreikius, atsižvelgiant į jų amžių, negalios pobūdį.


Globos namų Vizija – nuolat tobulėjanti  ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus moderni įstaiga, sutelkusi profesionalių darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius, siekiant tapti  Europos Sąjungos standartus atitinkančia, teikiančia aukštos kokybės socialines paslaugas, tenkinančias Jurbarko rajono gyventojų poreikius.

Location:

Organisations in the area: