Rokiškio socialinės paramos centras


Reference: LIT2021-037
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-09-24
Expiration date: 2024-09-24
Scope of Services: ienos socialinė globa asmens namuose. 1 – padalinys.
Number of Service Users: 35
Number of Staff members: 30
Overall score:

Address: Vytauto g. 25,
Rokiškis,
Lithuania
Contact Person: Irma Rutkauskienė
Email: socparama@rokiskiospc.lt


Description:

Rokiškis Social Support Center is a legal entity operating as a municipal budgetary institution providing social services to the residents of Rokiškis district. The founder of the Rokiskis Social Support Center is Rokiškis District Municipal Council. The center is a recipient of support and charity.


The field of activity of Rokiškis Social Support Center is social work.


The Center carries out these activities: • non-accommodation social work activities for the elderly and disabled;

 • inpatient care activities;

 • child day care activities;

 • 24-hour social care for children, elderly and disabled;

 • other social work activities without accommodation;

 • special transport service for the disabled.


Mission: to provide social services to the residents of Rokiškis district municipality in pursuit of state and municipal social policy, creating conditions for a person (family) to develop and strengthen abilities and opportunities to independently solve their social problems, maintain


Working principles: cooperation, participation, complexity, accessibility, social justice, relevance, efficiency, comprehensiveness.


The main aim is to create living conditions that do not degrade human dignity by providing quality social services and to help a person to integrate into society when a person is unable to do so on his/ her own due to age, disability, poverty or other reasons.


Description of the implementation of the objective. The center provides information, counseling, mediation and representation, socio-cultural, transport organization and provision services, social care services, home support service and day social care services in order to strengthen the abilities and opportunities of the municipality residents of various social groups to independently solve their social problems, maintain social relations with the society, as well as help to overcome social exclusion and ensure social security. In pursuance to organize the process of providing social services more effectively, cooperation with social partners is encouraged, volunteering is promoted, and various projects are prepared and implemented.


The employees of the institution. The institution employees are qualified and experienced professionals, growing as professionals and personalities, constantly raising their qualifications and seeking higher education.


The center was established on March 18, 2005, by transforming the Public Institution Jūžintai Labor Employment Center into a budgetary institution Rokiškis Social Support Center.Description in native language:

Rokiškio socialinės paramos centras yra juridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Rokiškio rajono gyventojams. Centro steigėjas yra Rokiškio rajono savivaldybės


Centro veiklos sritis – socialinis darbas.


Centras vykdo šią veiklą : • nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla;

 • stacionarinė globos veikla;

 • vaikų dienos priežiūros veikla;

 • socialinė globa teikiama visą parą vaikams, seneliams, neįgaliems žmonėms;

 • kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;

 • specialiojo transporto paslauga neįgaliesiems.


Misija: vykdant valstybės ir savivaldybės socialinę politiką teikti socialines paslaugas Rokiškio rajono savivaldybės gyventojams, sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, o taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.


Darbo principai: bendradarbiavimas, dalyvavimas, kompleksiškumas, prieinamumas, socialinis teisingumas, tinkamumas, veiksmingumas, visapusiškumas.


Tikslas – teikiant kokybiškas socialines paslaugas sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas ir padėti integruotis į visuomenę, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti.


Tikslo įgyvendinimo aprašymas.


Stiprinant įvairių socialinių grupių savivaldybės gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį ir užtikrinti socialinį saugumą, Centre teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrinės, transporto organizavimo ir teikimo paslaugos, socialinės priežiūros paslaugos, pagalbos į namus, dienos socialinės globos paslaugos. Siekiant efektyviau organizuoti socialinių paslaugų teikimo procesą, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, skatinama  savanorystė, rengiami ir įgyvendinami įvairūs projektai.


Įstaigos darbuotojai: įstaigoje dirba kvalifikuoti ir patyrę specialistai, augantys kaip profesionalai ir asmenybės, nuolat keliantys kvalifikaciją, siekiantys aukštesnio išsilavinimo. Socialinių paslaugų centras – vieta, kur darbuotojai gali visapusiškai realizuoti savo galimybes ir idėjas. Maksimaliai tenkinant klientų poreikius siekiama nepriekaištingos bendro darbo atmosferos, gerų darbo sąlygų ir socialinio saugumo įstaigos darbuotojams.


Centras įsteigtas 2005 m. kovo 18 d., pertvarkant VšĮ Jūžintų darbinio užimtumo centrą į biudžetinę įstaigą Rokiškio socialinės paramos centrą.

Location:

Organisations in the area: