Palangos miesto socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2021-010
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-06-22
Expiration date: 2024-06-22
Scope of Services: Socialinė priežiūra šeimoms Dienos socialinė globa institucijoje
Number of Service Users: 115
Number of Staff members: 18
Overall score:

Address: Gintaro g. 34,
Palanga,
Lithuania
Contact Person: Gražina Diemintienė
Email: info@palangosspc.lt


Description:

PALANGA CITY SOCIAL SERVICES CENTRE (hereinafter referred to as the “Centre”) is a budgetary institution established by Palanga City Municipality (registered as a legal entity on 11 July 2007). The centre’s office address: Gintaro g. 34, Palanga, LT00153, registration number 30300917888, email: info@palangosspc.lt. Any public information of the Centre is published at www.palangosspc.lt (data is collected and stored in the Register of Legal Entities).


THE CENTRE’S OFFICES: Klaipėdos pl. 76 Palanga, (839.10 sq. m.); Gintaro g. 34, Palanga (219.31 sq. m.); Žuvėdrų g. 4, Šventoji, Palanga (156.11 sq. m.).


THE CENTRE IS DIVIDED INTO DEPARTMENTS: Foster Care Centre Department; Social Care Department (Klaipėdos pl.); Social Services Branch in Šventoji; Social Attendance Department (Gintaro g.).


MAIN ACTIVITIES OF THE CENTRE: In addition to general social services (information, counselling, mediation / representation), the Centre performs 17 other functions: social day care; short-term social care (respite care); case management; social attendance for families at social risk; home help; rental of technical aids; provision of technical aids; special transport; integrated assistance (social care and nursing) at home; assessment of incapacity; assessment of personal independence (questionnaires); assessment of the need for personal (family) social services (social attendance or social care); foster care centre; training and counselling for guardians (custodians) and adoptive parents; intensive crisis management assistance; temporary accommodation; psychosocial assistance.


STAFF AND POSITIONS: The list of the Centre's staff includes 43.3 + 11 FTE (full-time equivalent) in the project funded by the European Union Integrated Assistance (Social Care and Nursing) at a Person's Home. A total of 54.3 FTE (58 employees in March 2021).


The centre has all the documents regulating the activities of the institution, provided for by legal acts.


The centre provides opportunities for everyone, regardless of their gender, nationality, religious and political beliefs, age and health, to carry out voluntary and educational practice. 


The centre is actively involved in project activities.


The centre organizes social campaigns for the city’s community.Description in native language:

PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS (toliau – Centras) biudžetinė įstaiga, kurios steigėja Palangos miesto savivaldybė (2007 m. liepos mėn. 11 d., įregistruotas kaip juridinis asmuo). Centro buveinės adresas: Gintaro g. 34, Palanga, LT00153, Į/k 30300917888, el. paštas info@palangosspc.lt. Centro vieša informacija skelbiama internetinėje svetainėje www.palangosspc.lt (duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre).


CENTRO PATALPOS: Klaipėdos pl. 76 Palanga, (839,10 kv. m.); Gintaro g. 34, Palanga (219,31 kv. m.); Žuvėdrų g. 4, Šventoji, Palanga (156,11 kv. m.).


CENTRAS SUSKIRSTYTAS Į PADALINIUS: Globos centro padalinys; Socialinės globos padalinys (Klaipėdos plentas); Socialinės paslaugos Šventosios padalinys; Socialinės priežiūros padalinys Gintaro gatvė.


CENTRO PAGRINDINĖS VEIKLOS: Centras be bendrųjų socialinių paslaugų (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo/atstovavimo vykdo 17 funkcijų: Dienos socialinė globa; Trumpalaikė socialinė globa (atokvėpis); Atvejo vadyba; Socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimoms; Pagalba į namus; Techninės pagalbos priemonių nuoma; Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (TPP); Specialusis transportas; Integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) namuose; Neveiksnumo vertinimas; Asmens savarankiškumo nustatymo vertinimas (klausimynai); Asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ar socialinės globos) poreikių vertinimas. Globos centras; Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas (GIMK); Intensyvi krizių įveikimo pagalba; Laikinas apnakvindinimas; Psichosocialinė pagalba.


ETATAI: Centro darbuotojų pareigybių sąrašą sudaro 43,3+11 etatų Europos Sąjungos finansuojamo, vykdomo projekto Integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) asmens namuose. Viso 54,3 et.. (2021 m. kovo mėnesį dirbo 58 darbuotojai).


Centras turi visus įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, numatytus teisės aktuose.


Centre sudarytos galimybės kiekvienam, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, religinių bei politinių įsitikinimų, amžiaus ir sveikatos vykdyti savanorišką ir mokomąją praktiką.


Centras aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje.


Centras rengia socialines akcijas miesto bendruomenei.

Location:

Organisations in the area: