Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras


Reference: LIT2021-024
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-07-30
Expiration date: 2024-07-30
Scope of Services: Pagalbos į namus paslaugos

Number of Service Users: 24
Number of Staff members: 7
Overall score:

Address: Klaipėdos g. 4,
Pagėgiai,
Lithuania
Contact Person: Aistė Marozienė
Email: pvgn@pagegiai.ot.lt


Description:

The mission of the institution is to ensure social assistance that meets the needs of the residents of Pagėgiai district by involving them in decision-making, in order to avoid social exclusion in the community and reduce poverty.


Assistance to a person (family) who, due to age, disability, social risk, social problems, is partially or completely unemployed, has not acquired or has lost his/her abilities or opportunities to take care of his/her personal (family) life independently and to participate in society.


Services provided: • Home support service

 • Daily social care service

 • Provision of technical support

 • Temporary accommodation

 • Children's day care centre services

 • Organisation of transport

 • Function of social worker - case managerDescription in native language:

Įstaigos misija – užtikrinti Pagėgių rajono gyventojų poreikius atitinkančią socialinę pagalbą, įtraukiant juos į sprendimų priėmimų, siekiant bendruomenėje išvengti socialinės atskirties ir mažinti skurdą.


Pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinės rizikos, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.


Teikiamos paslaugos: • Pagalbos į namus paslauga

 • Dienos socialinės globos paslauga

 • Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis

 • Laikino apgyvendinimo paslauga

 • Vaikų dienos centro paslaugos

 • Transporto organizavimas

 • Socialinio darbuotojo – atvejo vadybininko funkcija

Location:

Organisations in the area: