Marijampolės specialieji socialinės globos namai


Reference: LIT2021-057
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-01-03
Expiration date: 2025-01-03
Scope of Services: Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų 2 padaliniai: 1 padalinys: Lazdyno grupinio gyvenimo namų padalinys 2 padalinys: Pušyno grupinio gyvenimo namų padalinys Padaliniuose teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos asmenims turintiems proto ir psichinę negalią
Number of Service Users: 20
Number of Staff members: 12
Overall score:

Address: Bažnyčios g. 23 A,
Marijampolė,
LT- 68298,
Lithuania
Contact Person: Aušra Kupčinskienė
Email: msgn@msgn.lt


Description:

Marijampolė Special Social Care Home (hereinafter referred to as the care home) is a budgetary institution, the purpose - to provide social assistance to persons with independent or independent elderly care who require constant specialist care, adults with intellectual disabilities and / or mental disorders, due to which they have a working capacity level of 0–40 per cent and for children left without parental care. The care home was established in 2007 March 23rd, which was initiative of Vilkaviškis diocese. Due to lack of funds, an agreement was concluded with the Government of the Republic of Lithuania on the completion of the construction of the care home building and the start of the care home activities. Rimantas Norvila, Bishop of Vilkaviškis Diocese, performed the main work in arranging the establishment of the care home. The care home has been under the construction for 10 years. They were opened to the first residents in 2007. May 25th Bishop Rimantas Norvila consecrated the care home and commissioned to take care of the elderly and the disabled: clergy, monks and other laity who could not take care of themselves and live in dignity in the community. Professionals started working in the care home: social workers, their assistants, general practice nurses and other specialists. The state is the owner of a care home. The rights and obligations of the owner of a care home are implemented by the Ministry of Social Security and Labor of the Republic of Lithuania. The Budgetary Institutions of the Republic of Lithuania and other legal acts establish the competence of the Ministry of Social Security and Labor in implementing the rights and obligations of the owner of a care home. The mission is: to provide and organize a high-quality services, long-term and short-term social care, ensuring the emotional and physical security of service users, full and equal participation in society, enabling and promoting independence, creating humane living conditions, protecting and defending their rights. The care home has four subdivisions: a social care home unit for the elderly, a community child care home for children deprived of parental care and two group home units for adults with intellectual disabilities and / or mental disorders. The subunits of the group home are intended for adults with intellectual disabilities and / or mental disorders. The activities of the group housing units focus on empowering the individual to live as independently as possible in the community. One of the most important features of group living units is to enable people with disabilities to live with help and use the services provided by community facilities (such as day, community, day social care, mental, cultural centers, etc.). Long-term (short-term) social care services are provided in group housing units. These 2 subunits are located in Marijampolė, up to 10 people can live. They have 1 social worker and 5 assistants. There work 1 social worker and 5 social worker assistants. The Lazdynas group living house subdivision is located in Marijampolė, Lazdijų str. 60 and Pušynas group living house is located in Marijampolė, Vytauto str. 55.Description in native language:

Marijampolės specialieji socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, be tėvų globos likusiems vaikams. Globos namai įkurti 2007 m. kovo 23 d. Vilkaviškio vyskupijos iniciatyva. Pritrūkus lėšų buvo sudarytas susitarimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybe dėl globos namų pastato statybos baigimo ir globos namų veiklos pradžios. Pagrindinius darbus, tvarkant globos namų įkūrimą, vykdė Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila. Globos namai buvo statomi 10 metų. Pirmiesiems gyventojams jie buvo atverti 2007 m. gegužės 25 d. Globos namus pašventino vyskupas Rimantas Norvila ir pavedė rūpintis senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis: dvasininkais, vienuolėmis ir kitais pasauliečiais, savarankiškai negalintiems savimi pasirūpinti ir oriai gyventi bendruomenėje. Darbą globos namuose pradėjo profesionalai: socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, bendrosios praktikos slaugytojai ir kiti specialistai. Globos namų savininkė yra valstybė. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetenciją įgyvendinant globos namų savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. Globos namų misija: Teikti ir organizuoti aukštos kokybės paslaugas, ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą, užtikrinant paslaugų gavėjų emocinį ir fizinį saugumą, visapusišką ir lygiateisį dalyvavimą visuomenės gyvenime, įgalinant ir skatinant savarankiškumą, sudarant žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugant ir ginant jų teises. Globos namai turi keturis padalinius: Socialinės globos namų padalinį, kuriame paslaugos teikiamos senyvo amžiaus asmenims, Bendruomeninių vaikų globos namų padalinį, kuriame paslaugos teikiamas tėvų globos netekusiems vaikams ir du Grupinio gyvenimo namų padalinius, kuriuose paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims turintiems proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų.Grupinio gyvenimo namų padaliniai skirti gyventi suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, Grupinio gyvenimo namų padalinių veikla orientuota į asmens įgalinimą gyventi kiek įmanoma savarankiškiau bendruomenėje. Vienas iš svarbiausių Grupinio gyvenimo namų padalinių požymių - sudaryti asmenims, turintiems negalią galimybę gyventi su pagalba ir naudotis bendruomenėje esančių įstaigų (tokių kaip dienos, bendruomenės, dienos socialinės globos, psichikos, kultūros centrų ir kt.) teikiamomis paslaugomis ir jas organizuoti. Grupinio gyvenimo namų padaliniuose teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos. Grupinio gyvenimo namai įsikūrę Marijampolės mieste, dviejuose namuose, kuriuose gyvena ne daugiau kaip po 10 asmenų, dirba po 1 socialinį darbuotoją ir 5 socialinio darbuotojo padėjėjus. Lazdyno grupinio gyvenimo namų padalinys įsikūręs adresu Lazdijų g. 60, Marijampolėje. Pušyno grupinio gyvenimo namų padalinys įsikūręs adresu Vytauto g. 55, Marijampolėje.

Location:

Organisations in the area: