Linkuvos socialinės globos namai


Reference: LIT2021-048
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-12-23
Expiration date: 2024-12-23
Scope of Services: Ilgalaikė socialinė globa Linkuvos socialinės globos namuose ir Linkuvos socialinės globos namų padalinyje – grupinio gyvenimo namuose
Number of Service Users: 264
Number of Staff members: 127
Overall score:

Address: Linkavičių, k. 1, Guostagalio sen., Pakruojo raj. LT- 83405,
Lithuania
Contact Person: Renata Baltokienė
Email: info@linkuvossocglobosnamai.lt


Description:

Linkuva social care home is in Linkavičiai village, Pakruojis district. It is a budgetary institution whose purpose is to provide social care for adults with disabilities that prevent them from living independently and who require special care. The social care home accommodates people with mental disabilities or mental disorders for which a level of work capacity of 0 to 40 percent or a level of high or medium special needs has been set, and for whom a need for permanent special care or special constant care (assistance) has been established.


The mission of Linkuva social care home is to ensure quality long-term (short-term) social care services for adults with disabilities, promoting their integration into society, reducing social exclusion, and increasing their own responsibility.


The institution provides accommodation, meals, social, employment, psychological, cultural, health care and nursing, representation, mediation, counseling and other services to ensure the dignified life of service recipients. Service recipients can also choose from 17 different occupations.


The institution has deep roots - first named as the Linkuva home for the disabled, it was established in Linkuva on September 1, 1940.


From 2010 and on, the institution is known as the Linkuva social care home.


On July 31, 2014, two licenses were issued to the institution - “Institutional social care (long-term, short-term) for adults with disabilities” and “Institutional social care (long-term, short-term) for the elderly”.


In 2018, a branch of the Linkuva social care home - a group living house - opened its doors in Pakruojis. It is home to 8 service recipients.


From 2018, the institution has been providing short-term social care services, from 2019 - temporary respite services.


The institution currently has 127 employees and 270 service recipients.


Services that are provided directly to the service recipients: family doctor, psychiatrist, psychologist, social workers, nurses, occupation specialists, social workers’ assistants, nurses' assistants.Description in native language:

Linkuvos socialinės globos namai randasi Linkavičių kaime Pakruojo rajone. Tai biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims turintiems negalią, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, ir kuriems būtina specialistų preižiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, turintys proto nealią ir(ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.


Linkuvos socialinės globos namų Misija - užtikrinti kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia, skatinant jų integraciją į visuomenę, mažinant socialinę atskirtį, didinant jų pačių atsakomybę.


Įstaigoje teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, socialinės, užimtumo, psichologinės, kultūrinės, sveikatos priežiūros ir slaugos, atstovavimo, tarpininkavimo, konsultavimo ir kitos paslaugos užtikrinančios paslaugų gavėjų orų gyvenimą. Paslaugų gavėjai gali rinktis iš 17 užimtumo veiklų.


Globos namai savo gyvavimą skaičiuoja nuo  1940 m. rugsėjo pirmą dieną Linkuvoje įkurtų Linkuvos invalidų namų. Tai gilias tradicijas turinti įstaiga.


Nuo 2010 m. iki šiol įstaiga vadinasi „Linkuvos socialinės globos namai“.  


2014 m. liepos 31 d. įstaigai įteiktos 2 licencijos – „Institucinės socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės) suaugusiems asmenims su negalia“ ir  „Institucinės socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės) senyvo amžiaus asmenims.


2018 metais Pakruojo mieste duris atvėrė Linkuvos socialinės globos namų padalinys – grupinio gyvenimo namai. Juose gyvena 8 paslaugų gavėjai.


Nuo 2018 metų įstaigoje pradėtos teikti trumpalaikės socialinės globos pasalugos, nuo 2019 m. – laikino atokvėpio paslauga.


Šiuo metu įstaigoje dirba 127 darbuotojai ir gyvena 270 paslaugų gavėjų.


Tiesiogiai paslaugų gavėjams paslaugas teikia: šeimos gydytojas, gydytojas psichiatras, psichologas, socialiniai darbuotojai, slaugytojai, užimtumo specialistai, socialinių darbuotojų padėjėjai, slaugytojų padėjėjai.

Location:

Organisations in the area: