Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras


Reference: LIT2021-035
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-10-27
Expiration date: 2024-10-27
Scope of Services: Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti.
Number of Service Users: 44 foster families, 75 children under caring
Number of Staff members: 5
Overall score:

Address: Mokyklos g. 9, Vijurkų kaimas,
Kukečių seniūnija,
LT-86435,
Lithuania
Contact Person: Ernesta Kniūraitė
Email: administracija@vijurkai.lt


Description:

Organization: Kelmė district Child and Family Welfare Centre


Activity field: Care centre


Number of service recipients: Guardians (caregivers), on-call guardians - 52, children under guardianship (care), supervised children - 77.


Mission: to provide social services to individuals who need help to ensure their needs and help solving the problems.


Brief description of the institution and the services provided: the institution established on 4 September 1995, a care group for children without parental care has been opened at Vijurkai Basic School. On 1 September, 2006 Vijurkai Basic School was reorganized into Vijurkai Orphanage. On 21 December 2017 the name was changed into Kelmė district Child and Family Welfare Centre.


Participating in the project, applying the EQUASS quality system, we plan to improve the social service - assistance to guardians (caregivers), on-call caregivers, adoptive parents and family members or preparing to become them. The specialists of the institution (social workers, psychologist, and Service approved people) who provide assistance to guardians (caregivers) or people preparing to become guardians provide counselling services at guardians' home solving various problems related to guardianship and upbringing.


Specialists are in constant contact with guardians by phone, provide them various information, cooperate with specialists from other institutions, and participate in Case management meetings. Approved people participate in the process of preparation for child custody (care) during which they publicize care, conduct introductory and continuing trainings for carers and adoptive parents according to the GIMK (Born) program, mutual support groups, prepare conclusions on personal suitability for care or adoption a foster child.Description in native language:

Organizacijos pavadinimas: Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras.


Diegimo sritis: globos centras.


Paslaugų gavėjų skaičius: Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų - 52 asmenys, globojamų (rūpinamų), prižiūrimi vaikų - 77 asmenys.


Misija: teikti socialines paslaugas asmenims, kuriems būtina pagalba, užtikrinant jų poreikių tenkinimą ir pagalbą sprendžiant problemas.


Trumpas įstaigos ir teikiamų paslaugų aprašymas: įstaigos veiklos pradžia 1995 m. rugsėjo 4 d. Vijurkų pagrindinėje mokykloje įsteigta globos grupė be tėvų globos likusiems vaikams.


2006 m. rugsėjo 1 d. Vijurkų pagrindinė mokykla reorganizuota į Vijurkų vaikų globos namus. 2017 m. gruodžio 21 d. pavadinimas pakeistas į Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras.


Dalyvaujant projekte, taikant EQUASS kokybės sistemą, planuojam gerinti socialinę paslaugą – pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti. Pagalbą globėjams (rūpintojams) ar besirengiantiems jais tapti asmenims teikiantys įstaigos specialistai (socialiniai darbuotojai, psichologas, Tarnybos atestuoti asmenys) globėjų namuose teikia konsultavimo paslaugas sprendžiant įvairias, susijusias su globa, auklėjimu problemas. Specialistai nuolat palaiko ryšį su globėjais telefonu, teikia jiems įvairią informaciją, bendradarbiauja su kitų įstaigų specialistais, dalyvauja atvejo vadybos posėdžiuose. Įstaigoje dirbantys Tarnybos atestuoti asmenys dalyvauja pasirengimo vaiko globai (rūpybai) ar vaiko priežiūrai procese, kurio metu vykdo globos viešinimą, veda įvadinius bei tęstinius globėjų ir įtėvių mokymus pagal programą GIMK, savitarpio paramos grupes, rengia asmenų tinkamumo globoti ar įvaikinti išvadas, vertina fizinių asmenų, norinčių priimti svečiuotis institucijoje globojamą vaiką, tinkamumą.

Location:

Organisations in the area: