Kėdainių bendruomenės socialinis centras


Reference: LIT2021-009
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-06-02
Expiration date: 2024-06-02
Scope of Services: Dienos socialinė globa institucijoje
Number of Service Users: 16
Number of Staff members: 20
Overall score:

Address: P. Lukšio g. 16,
Kėdainiai,
Lithuania
Contact Person: Lijana Kaštaljanienė
Email: ruta.kaupiene@kedainiai.lt


Description:

Kėdainiai Community Social Center (hereinafter - the Center) is a budgetary institution established by Kėdainiai District Municipality, providing general and special social services to various groups of service recipients in Kėdainiai District. There are three divisions in the center:  • Home help unit: providing home help services, day social care, and care services in a person's home, also integrated help in a person's home, personal assistant services in a person's home.

  • Department of Services for people at Social Risk: providing temporary accommodation and accommodation services for those who have left prison, social and psychological rehabilitation institutions, correctional facilities, those who have lost or never had their own home, and who have been forced to leave their homes due to violence or other coercion.

  • Department of Social Services for the Disabled: providing general (information, counseling, mediation, representation, socio-cultural, skills development, etc.) and special (day social care and social care services in the institution), haircuts, massage, physiotherapy, transportation, and other necessary services to the needs of service users.


MISSION - To ensure quality services for the disabled, retired, people at social risk living in Kėdainiai district, to achieve excellent standards of life, health, personal and social relations, which allow improving their quality of life. Purposeful planning of the center’s activities, responding to changes in society, providing new services ensuring non-discrimination, and social justice.


The center employs 84 staff who ensure the provision of quality services to service users.Description in native language:

Kėdainių bendruomenės socialinis centras (toliau – Centras) yra Kėdainių rajono savivaldybės įsteigta biudžetinė įstaiga, teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Kėdainių rajono įvairioms paslaugų gavėjų grupėms.  Centre yra trys padaliniai:  • Pagalbos namuose padalinys: teikia pagalbos namuose paslaugas, dienos socialinės globos ir priežiūros paslaugas asmens namuose, integralią pagalbą asmens namuose, asmeninio asistento paslaugas asmens namuose.

  • Paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinys: teikia laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugas išėjusiems iš įkalinimo, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, pataisos namų, praradusiems ar niekada neturėjusiems nuosavo būsto, dėl smurto ar kitos prievartos priverstiems laikinai pasitraukti iš gyvenamosios vietos.

  • Socialinių paslaugų neįgaliesiems padalinys: teikia bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, sociokultūrines, įgūdžių ugdymo ir kt.) ir specialiasiąs (dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugas institucijoje), kirpimo, masažo, kineziterapijos, pavežėjimo ir kitas reikiamas paslaugas atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikį.


MISIJA - užtikrinti kokybiškas paslaugas Kėdainių rajone gyvenantiems neįgaliems, pensinio amžiaus, socialinės rizikos asmenims, pasiekti puikius gyvenimo, sveikatos, asmeninių bei socialinių ryšių standartus, leidžiančius pagerinti jų gyvenimo kokybę. Tikslingai planuoti centro veiklą, reaguoti į pokyčius visuomenėje, teikti naujas paslaugas užtikrinant nediskriminavimą, bei socialinį teisingumą.


Centre dirba 84 darbuotojai, kurie užtikrina kokybiškų paslaugų teikimą paslaugų gavėjams.

Location:

Organisations in the area: