Kauno savivaldybės vaikų globos namai


Reference: LIT2021-072
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-02-21
Expiration date: 2025-02-21
Scope of Services: Globos, ugdymo ir socialinės paslaugos
Number of Service Users: 76
Number of Staff members: 94
Overall score:

Address: Birutės g. 29 a,
Kaunas,
LT – 45322,
Lithuania
Contact Person: Gintaras Bagdžiūnas
Email: svng@svng.kaunas.lm.lt


Description:

Kaunas Municipal Children's Residential Home was established on the 1st of July 1994. It is an open, developing, and seeking efficient work community. Our mission is to create a safe, supportive and as close to family environment of children who have no longer being cared for by their families. We represent and defend the rights and legitimate interests of children, we professionally provide them with quality services that compliant social care norms, we have short-term and long-term care, education and social services, ensuring successful adaptation, necessary assistance in preparing for independent living in the family and society. Since the 1st of July we implemented the plan to move away from institutionalized care towards services provided by the families and community for children with disabilities and children left without parental care. Children who lived in Children’s homes has been moved to live in communal houses (13 apartments) located in different districts of Kaunas. There are 78 children living in these apartments, who are from the same family, brothers and sisters together, without separating siblings, who has disabilities. The organization works in line with teamwork principals. The team is responsible for running the organization and that it delivers the high quality of services (team consists of Social Workers, Social Work Assistants, lawyer, psychologist and other professionals). During the transition to the provision of community services, all employees participated in the training of the GIMK program, improved their qualifications, and acquired new competencies, which they apply in providing quality social services to children. We continuously seeking to improve the quality of social care services that we provide, being proactive in cooperation with social care partners, voluntary caregivers, sponsors, to increasing the integration in to society, employment, whose who are at a high risk of social deprivation, and to organize support from abroad.Description in native language:

Kauno savivaldybės vaikų globos namai įsteigti 1994 m. liepos 1 dieną. Tai atvira, besimokanti, siekianti efektyvaus darbo bendruomenė. Mūsų misija - sudaryti saugią, palankią ir artimą šeimai aplinką likusiems be tėvų globos vaikams. Atstovaujame ir giname vaikų teises ir teisėtus interesus, profesionaliai teikiame jiems kokybiškas, atitinkančias socialinės globos normas, trumpalaikės ir ilgalaikės globos, ugdymo ir socialines paslaugas, užtikrinant sėkmingą adaptaciją, reikiamą pagalbą rengiant savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje. Nuo  2017 m. liepos 1 d. įgyvendinus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje  teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų planą, globos namų vaikai apgyvendinti bendruomeniniuose namuose (13-oje butų), kurie išsidėstę Kauno mieste, skirtingose seniūnijose. Juose šeimomis gyvena 78 vaikai, broliai ir seserys kartu, neišskiriant vaikų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis. Organizacijoje dirbama komandiniu principu. Darbuotojų komanda atsakinga už jos veiklą ir kokybiškų paslaugų teikimą (socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, teisininkas, psichologas ir kiti specialistai). Vykdant perėjimą prie bendruomeninių paslaugų teikimo, visi darbuotojai dalyvavo GIMK programos mokymuose, kėlė kvalifikaciją, įgijo naujų kompetencijų, kurias taiko teikdami kokybiškas socialines paslaugas vaikams. Mes nuolat siekiame gerinti teikiamų socialinės globos paslaugų kokybę, aktyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, savanoriškais globėjais, rėmėjais, didinti socialinę riziką patiriančių globotinių integraciją į visuomenę, darbo rinką, organizuoti  pagalbos teikimą iš šalies.

Location:

Organisations in the area: