Salako socialinės globos namai


Reference: LIT2021-058
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-01-12
Expiration date: 2025-01-12
Scope of Services: Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia
Number of Service Users: 27
Number of Staff members: 16
Overall score:

Address: Daugailių g. 10,
Salakas, Zarasų r.,
Lithuania
Contact Person: Vita Tumėnienė
Email: zarakauskiene@gmail.com


Description:

Salakas social care home


Salakas social care home is Zarasai district municipality care institution social care institution for 30 residents.


Commencement of institution‘s activities since 1999 1st of February


The institution provides licensed inpatient long-term (short-term) social care services for the elderly people and adults with disabilities also general practice nursing and massage services.


At our social care homes people live of different ages, social status, and education and with different levels of special needs. The care home is a place for its residents, where they receive all kinds of help, can develop their skills, where they feel the care and attention of the staff. Therefore, special attention is paid to ensuring that the surrounding environment is cozy, comfortable and safe, as well as the quality of the services provided.


The employees of the care home are constantly improving their professional competencies, are encouraged to develop and apply new work methods in practice, and share work experience with other institutions. The number of positions (full time) approved in the institution was 17.5 (employees in the field of social services - 7.75, health care personnel - 2.75).


Residents live in double rooms. For their needs there are 3 lounges, a relaxation room, 2 kitchenettes, a chapel, a library and there is an option for sports activities. The premises are adapted for residents with special needs, equipped with the necessary equipment and inventory. Individuals have the opportunity to engage in their favourite leisure activities (reading, crocheting, knitting, using a computer, playing board games, communicating with other residents of the care home, watching TV, listening to the radio, etc.).


The living rooms have an emergency call system. A lift is provided for people with reduced mobility.


Residents of Salakas care homes are provided with complex services requiring constant specialist care, the aim of which is to ensure the provision of high-quality social care around the clock, to meet the life needs of people living in care homes, to create favourable living conditions, to protect and defend their rights, to promote self-care. To prevet social exclusion, to help integrate into society. The person is provided with assistance in cooperating with the necessary institutions in solving the problems of the organization of personal services and daily life.


The resident's socially contacts with other residents of the institution are being developed, also family, friends and community. Residents are provided with the opportunity to communicate by letters, telephone and the Internet, they are encouraged to be full owners of their housing, to take care of the environment and the quality of living conditions, to realize that their well-being and those around them depend on their behaviour and activity. A benevolent living environment is ensured in which the resident feels valued and safe.Description in native language:

SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI


Salako socialinės globos namai yra Zarasų rajono savivaldybės 30 vietų socialinės globos įstaiga.


Įstaigos veiklos pradžia 1999 m. vasario 1 diena.


Įstaiga teikia licencijuotas stacionarias ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia ir bendrosios praktikos slaugos ir  masažo paslaugas.


Globos namuose gyvena įvairaus amžiaus, socialinės padėties, išsilavinimo ir įvairius specialiuosius poreikių lygius turintys gyventojai. Globos namai jos gyventojams yra vieta, kur jie gauna visokeriopą pagalbą, gali lavinti savo gebėjimus, kur jaučia darbuotojų rūpestį bei dėmesį. Todėl ypatingas dėmesys skiriamas, kad tiek supanti aplinka būtų jauki, patogi ir saugi, tiek ir teikiamos paslaugos būtų kokybiškos.


Globos namų darbuotojai nuolatos tobulina savo profesines kompetencijas,  skatinami tobulėti ir taikyti praktikoje naujus darbo metodus, darbo patirtimi dalintis su kitomis institucijomis. Įstaigoje patvirtintas pareigybių (etatų) skaičių – 17,5 (socialinių paslaugų srities darbuotojų – 7,75, sveikatos priežiūros personalo – 2,75).


Asmenys gyvena dviviečiuose kambariuose. Jų poreikiams skirti 3 poilsio kambariai, relaksacijos kambarys, 2 virtuvėlės, koplytėlė, biblioteka, sudaryta galimybė sportuoti. Patalpos pritaikytos gyventojams turintiems specialius poreikius, aprūpintos reikiama įranga ir inventoriumi. Asmenims sudarytos sąlygos užsiimti mėgstama laisvalaikio veikla (skaityti, nerti, megzti, naudotis kompiuteriu, žaisti stalo žaidimus, bendrauti su kitais globos namų gyventojais, žiūrėti televizorių, klausytis radijo ir kt.).


Gyvenamuosiuose kambariuose įrengta pagalbos išsikvietimo sistema. Turintiems judėjimo negalią, įrengtas keltuvas.


Globos namų gyventojams teikiamos kompleksinės, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančios paslaugos, kurių tikslas – užtikrinti asmeniui kokybiškos socialinės globos teikimą visą parą, tenkinti globos namuose gyvenančių asmenų gyvybinius poreikius, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, saugoti bei ginti jų teises, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, padėti įveikti socialinę atskirtį, padėti integruotis į visuomenę. Asmeniui užtikrinama pagalba bendradarbiaujant su reikalingomis institucijomis, sprendžiant asmens paslaugų organizavimo ir kasdieninio gyvenimo problemas.


Taip pat plėtojami gyventojo socialiniai kontaktai su kitais įstaigos gyventojais, šeima, draugais, bendruomene. Gyventojams sudarytos sąlygos bendrauti laiškais, telefonu, internetu, jie skatinami būti pilnaverčiais savo būsto šeimininkais, rūpintis aplinkos, gyvenimo sąlygų kokybe, suvokti, kad nuo jų elgesio ir aktyvumo priklauso jo ir aplinkinių gerovė. Užtikrinama geranoriška gyvenamoji aplinka, kurioje gyventojas jaustųsi vertinamas ir saugus.

Location:

Organisations in the area: