Biudžetinė įstaiga dienos centras „Šviesa“


Reference: LIT2019-018
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2019-05-05
Expiration date: 2022-05-05
Scope of Services: Institucinė socialinė globa(dienos) suaugusiems asmenims su negalia

Number of Service Users: 87
Number of Staff members: 56,25
Overall score:

Address: Baltasis skg. 3A,
Vilnius,
LT-01207,
Lithuania
Contact Person: Daiva Ivanauskaitė
Email: dcsviesa@dcsviesa.lt


Description:

 


The day center “Šviesa” (En. Light) (further in the text referred to as the Centre) provides social care services for adults with mental and multiple disabilities who live in the city of Vilnius (further in the text referred to as visitors). The Centre began its activities in 1992 and was the first institution providing this type of services in Lithuania. Since the establishment, the community of the Centre alongside with the partners has been creating and developing the model of its activities, at the heart of which lies a free and dignified adult. By implementing this vision and providing the services the Centre aims at:  • cooperating with the families of the visitors, identifying their needs and creating possibilities for the families to live life to the fullest;

  • disclosing the potential, skills and talents of the visitors by creating an empowering environment as well as organizing meaningful activities;

  • forming humanistic views of the community of Vilnius and the society towards the disabled by directing its attention towards the potential and skills rather than the disabilities.


The Centre holds candle production, knitting, wood and souvenir crafting studios, educational kitchen, computer literacy training and social participation workshops, pottery, theatre, music, textile and art studios. Visitors with severe disabilities have opportunities to develop their potential in individual sessions.


The moto of the Centre is as follows: People with disabilities are the experts of their life quality. Regarding the moto, the means to involve visitors in decision making, participation in service provision, self-representation and other are constantly strengthened and renewed. A special attention is paid to the publicity of the abilities and skills of the visitors: art and pottery exhibitions are held in galleries, theatre plays are presented for audiences, partnerships with institutions that offer work possibilities for people with mental disabilities are established. A documentary film “Baltam skersgatvy…” (En. In a White Lane) by J. Matonis has been made about the Centre as well as 7 books have been published.Description in native language:

Dienos centras „Šviesa“ (toliau – Centras) teikia dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir kompleksine negalia (toliau – lankytojai), gyvenantiems Vilniaus mieste. Centras savo veiklą pradėjo 1992 metais ir tai buvo pirma tokio pobūdžio įstaiga Lietuvoje. Nuo pat įsikūrimo Centro bendruomenė, įtraukdama partnerius, kuria ir tobulina savo veiklos modelį, kurio ašis – suaugęs laisvas ir orus žmogus. Įgyvendindamas šią viziją Centras, teikdamas paslaugas, siekia:


- bendradarbiaudamas su šeimomis, kuriose gyvena lankytojai, išgryninti šeimų poreikius ir sudaryti joms galimybes gyventi visavertį gyvenimą;


- kurdamas įgalinančią aplinką, atskleisti lankytojų galias, gebėjimus ir talentus, organizuoti prasmingą veiklą;


- formuoti Vilniaus miesto bendruomenės ir visuomenės humanišką požiūrį į šios negalios asmenis, kreipiant jos dėmesį ne į negalią, bet į galias ir gebėjimus.


Centre veikia žvakių gamybos, mezgimo, medžio, suvenyrų mokomosios virtuvės, kompiuterinio raštingumo, socialinio dalyvavimo dirbtuvės, keramikos, teatro, muzikos, tekstilės, dailės studijos. Lankytojams su sunkia negalia sudaryta galimybė savo galias stiprinti individualiuose užsiėmimuose. Centro moto: Asmenys su negalia yra savo gyvenimo kokybės ekspertai. Atsižvelgiant į tai, nuolat stiprinamos ir atnaujinamos lankytojų įtraukimo į sprendimų priėmimą, dalyvavimo teikiant paslaugas ir atstovavimo sau bei kitos priemonės. Didelis dėmesys skiriamas lankytojų gebėjimams viešinti: galerijose rengiamos lankytojų dailės ir keramikos darbų parodos, pristatomi teatro studijos spektakliai, bendradarbiaujama su įstaigomis, kuriančiomis darbo vietas asmenims su proto negalia. Apie Centro lankytojų gyvenimą sukurtas dokumentinis filmas „Baltam skersgatvy...“ (aut. J. Matonis), išleistos 7 knygos.

Location:

Organisations in the area: