BĮ Vilniaus miesto krizių centras


Reference: LIT2020-011
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-10-22
Expiration date: 2023-10-22
Scope of Services: Socialinės priežiūros (apgyvendinimas krizių centruose) paslaugos Social Care services (Women and Family service support division)
Number of Service Users: 49
Number of Staff members: 27
Overall score:

Address: Vytenio g. 45,
Vilnius,
LT-03208,
Lithuania
Contact Person: Kristina Kuckevičienė
Email: info@vmkc.lt


Description:

Vilnius City Crisis Center (hereinafter - the Center) is a budgetary institution in Vilnius City Municipality, working under the regulatory area of the Social Services Division of Vilnius City Municipality Administration. The center was established in February 22nd, 1995 by the Vilnius City Council. Center’s mission: to provide social services to Vilnius city residents in need, ensuring environment that meets basic necessities and does not degrade person's dignity. Center’s aim: to create conditions for a person (family) to seek interaction with their social environment, seek change and improvement in person’s (family’s) quality of life, enable service users to independently solve their social problems and overcome social exclusion. The Center performs the following functions:


• Identifies social care service needs for individuals (families at social risk);


• Provides general social services according to the needs of Vilnius city residents;


• Provides social care services (temporary accommodation) to persons in a crisis situation, whose health or life would be endangered, if these services were not timely provided;


• Provides social care services (long -term accommodation) to Vilnius residents, who do not have an available place of residence or who are unable to use it due to violence, coercion or other reasons, in order to assist in restoring independence and lost social connections as well as assist in reintegrating into society;


• Provides short-term foster care services for children at social risk, children from families at social risk and for children temporarily deprived of parental care.


In 2020, the center has 49 employees and operates in two divisions: the Women and Family Support Service and the Children and Family Support Service. The center has the capacity to accommodate 103 service recipients, of which 75 recipients could also be provided with social care-accommodation in Center’s divisions.Description in native language:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras (toliau – Centras) yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, priskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus reguliavimo sričiai. Centras įsteigtas Vilniaus miesto tarybos sprendimu 1995 m. vasario 22 d.


Centro misija – teikti socialines paslaugas Vilniaus miesto gyventojams, kuriems būtina pagalba, užtikrinant asmens orumo nežeminančias sąlygas ir tenkinti būtiniausius poreikius.


Centro tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) siekti sąveikos su jo socialine aplinka, pokyčių ir gyvenimo kokybės gerinimo, įgalinant paslaugų gavėjus savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir įveikti socialinę atskirtį.


Centras vykdo šias funkcijas:  • nustato asmenų (socialinės rizikos šeimų) socialinės priežiūros paslaugų poreikį;

  • teikia bendrąsias socialines paslaugas pagal Vilniaus miesto gyventojų poreikius;

  • teikia socialinės priežiūros (laikino apnakvindinimo) paslaugas asmenims, kuriems esant krizinei situacijai ir pan., nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei;

  • teikia socialinės priežiūros (apgyvendinimo krizių centruose) paslaugas Vilniaus miesto gyventojams, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę;

  • teikia specialiąsias socialines (trumpalaikės socialinės globos) paslaugas socialinės rizikos vaikams ar vaikams iš socialinės rizikos šeimų bei vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos.


2020 m. Centre patvirtintos 49 pareigybės, veikla vykdoma dviejuose padaliniuose: Paramos moterims ir šeimai tarnyboje bei Paramos vaikams ir šeimai tarnyboje. Vienu metu Centre gali būti apgyvendinti 103 paslaugų gavėjai, iš kurių 75 paslaugų gavėjams gali būti suteiktos socialinės priežiūros – apgyvendinimo krizių centruose paslaugos.

Location:

Organisations in the area: