BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba


Reference: LIT2021-055
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-01-25
Expiration date: 2025-01-25
Scope of Services: Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos Dienos socialinės priežiūros vaikams paslaugos
Number of Service Users: 386
Number of Staff members: 114
Overall score:

Address: Naftininkų g. 9,
Mažeikiai,
Lithuania
Contact Person: Renata Didžiulienė
Email: administratore@socpaslaugos.lt


Description:

Mažeikiai municipality Social services office is a publicmunicipa l institution and was established on December 29, 2003. Address is Naftininku g. 9, Mazeikiai. The main purpose is to create conditions for a person (family) to develop and strengthen social abilities and opportunities to solve their social problems independently, maintain social relations with society, help to overcome social exclusion, when a person is unable to do due to age, disability, poverty or other reasons. Mission - to provide high-quality social services to the residents of Mazeikiai city and district, reducing social exclusion and strengthening the ability to take care of oneself, ensuring conditions that do not degrade personal dignity. The Social service office provides general social services, social care (home help) and day social care servicesat a person's home, integrated care services, day social care services for children, provision of technical aids and Mazeikiai city sauna hygiene services, special transport services. Mažeikiai municipality Social services office has two children’s day care centers in Mazeikiai and Seda. The vision is a modern, cooperating, constantly improving institution with competent specialists, and providing quality social services. Social services meet the needs and interests of the residents of Mazeikiai district, social welfare.Description in native language:

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba yra savivaldybės biudžetinė nestacionarių socialinių paslaugų įstaiga, įkurta 2003-12-29. Tarnybos adresas Naftininkų g. 9, Mažeikiai. Tarnybos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti. Misija – Mažeikių miesto ir rajono gyventojams teikti kokybiškas socialines paslaugas, mažinančias socialinę atskirtį ir stiprinančias gebėjimą pasirūpinti savimi, užtikrinant asmens orumo nežeminančias sąlygas. Tarnyba teikia bendrąsias socialines paslaugas, socialinės priežiūros (pagalbos į namus) ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, integralios

Location:

Organisations in the area: