BĮ Liolių socialinės globos namai


Reference: LIT2021-006
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-04-28
Expiration date: 2024-04-28
Scope of Services: Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Number of Service Users: 112
Number of Staff members: 77
Overall score:

Address: Nepriklausomybės g. 39,
Liolių mst. Kelmės r.,
LT-86232,
Lithuania
Contact Person: Neringa Bagdonavičienė
Email: neringa.bagdonaviciene@lioliaisn.lt


Description:

Loliai senior care house was established in 1992 August 17. The activity started in 1993 February 1. On April 1, 2008 social care department was established in Užventis. On 29 November 2012, the name of the institution was changed – Budget Institution Lioliai Social Care House.


BI Lioliai Social Care House has been established and provides social care services since 1992.


A care house is a social care institution that ensures effective social care of the population and a full quality of life, guaranteeing safe, healthy, meaningful life, meeting not only physiological, social, but also cultural and religious needs. The community of care homes works on the principle of teamwork, modern and responsible, takes into account the individuality, health and abilities of each service recipient, creates appropiate living conditions that do not degrade human dignity, and is brought closer to the home environment.


The mission of the care home is to ensure high-quality, professional, socially responsible living conditions that do not degrade human dignity , while maintaining social relations.


The care home provides services in three buildings:


1) 1st building of Lioliai social care home, located at Nepriklausomybės str. 39, Lioliai;


2) Second building of Lioliai Social Care House, located at Nepriklausomybės str. 40, Lioliai;


3) Užventis social care department, located at Vilties str. 2, Užventis;


Social care services provided in care homes:


1) Short-term social care


2) Long-term social careDescription in native language:

Liolių senelių namai įkurti 1992 m. rugpjūčio 17 d. Veikla pradėta nuo 1993 m. vasario 1 d. 2008 m. balandžio 1 d. įkurtas Užvenčio socialinės globos padalinys. 2012 m. lapkričio 29 d. pakeistas įstaigos pavadinimas – Biudžetinė Įstaiga Liolių socialinės globos namai.


BĮ Liolių socialinės globos namai įsteigti ir socialinės globos paslaugas teikia nuo 1992 metų.


Globos namai – tai socialinės globos įstaiga, kurioje užtikrinama veiksminga socialinė gyventojų priežiūra bei visavertė gyvenimo kokybė, garantuojant saugų, sveiką, prasmingą gyvenimą, tenkinant ne tik fiziologinius, socialinius, bet ir kultūrinius bei religinius poreikius. Globos namų bendruomenė dirba komandinio darbo principu, šiuolaikiškai ir atsakingai, atsižvelgia į kiekvieno paslaugų gavėjo individualybę, sveikatą ir gebėjimus, sudaro tinkamas 


žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, priartinamas prie namų aplinkos.


Globos namų misija - užtikrinti kokybiškas, profesionalias žmogaus orumo nežeminančias, socialiai atsakingas gyvenimo sąlygas išsaugant ryšius su visuomene.


Globos namai paslaugas teikia trijuose pastatuose:


1) Liolių socialinės globos namų 1 korpusas, esantis Nepriklausomybės g. 39, Lioliai;


2) Liolių socialinės globos namų 2 korpusas, esantis Nepriklausomybės g. 40, Lioliai;


3) Užvenčio socialinės globos padalinys, esantis Vilties g. 2, Užventis;


Globos namuose teikiamos socialinės globos paslaugos:


1) Trumpalaikė socialinė globa


2) Ilgalaikė socialinė globa

Location:

Organisations in the area: