Skånland Vekst AS


Reference: NO2018-056
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-09-29
Expiration date: 2021-09-29
Scope of Services: Varig tilrettelagt arbeid (VTA), Arbeidsforberedende trening (AFT), Dagsenterdrift
Number of Service Users: 22
Number of Staff members: 55
Overall score:

Address: Benkeveien 16,
Evenskjer,
9440,
Norway
Contact Person: Merethe Sætran
Email: merethe.saetran@skanlandvekst.no


Description:

Skånland Vekst is a company based on providing a job offer or workout to people who have mental and / or physical disabilities or who are in attendance back to ordinary work. It is fundamental in business that everyone is treated with equity and in a mutually respectful manner that safeguards the individual's dignity and personal integrity. Everyone who works with this company is viewed as an important resource for the company based on the assumptions it has.
The company should be an open, tolerant and inclusive company that takes care of everyone who is working here based on their needs and functional level. The working environment in the company is characterized by interaction and close dialogue, with sufficient information and active involvement from all employees. There are safe employment and working time arrangements that take into account different loads.
Skånland Vekst AS is an "Inclusive Work Life" (IA) company. This means they want to be a health-promoting workplace. They arrange and care for employees so that they can enjoy themselves and have a good working day. They are comply with the regulations set out in the Working Environment Act's provisions in this area. The company receives follow-up in the IA work of the NAV's Labor Center.
Skånland Vekst AS has a clear policy that protects individual employees and participants in the area of confidentiality and confidentialityDescription in native language:

Skånland Vekst er en bedrift som er basert på å gi et arbeidstilbud eller arbeidstrening til mennesker som har psykiske og/eller fysiske funksjonshemninger, eller som er under attføring tilbake til ordinært arbeid. Det er grunnleggende i vår bedrift at alle behandles med likeverdighet og på en gjensidig respektfull måte som ivaretar den enkeltes verdighet og personlige integritet. Hver og en som arbeider ved vår bedrift ses på som en viktig ressurs for bedriften ut fra de forutsetninger vedkommende har.
Bedriften skal være en åpen, tolerant og inkluderende bedrift som ivaretar alle som er i arbeid her ut fra deres behov og funksjonsnivå. Arbeidsmiljøet i bedriften kjennetegnes av samhandling og tett dialog, ved tilstrekkelig informasjon og aktiv medvirkning fra alle ansatte. Det er trygge ansettelsesforhold og arbeidstidsordninger som tar hensyn til ulike belastninger.
Skånland Vekst AS er en ”Inkluderende Arbeidsliv” (IA) – bedrift. Dette betyr at vi ønsker å være en helsefremmende arbeidsplass. Vi tilrettelegger for og ivaretar arbeidstakerne slik at de kan trives og ha en god arbeidshverdag. Vi følger det regelverk som er gitt i Arbeidsmiljølovens bestemmelser på området. Bedriften får oppfølging i IA – arbeidet av NAV’s arbeidslivssenter.
Skånland Vekst AS har en tydelig politikk som ivaretar den enkelte ansatte og tiltaksdeltaker når det gjelder konfidensialitet og taushetsplikt.

Location:

Organisations in the area: