Anykščių rajono socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2019-014
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-05-06
Expiration date: 2022-05-06
Scope of Services: Dienos socialinė globa asmens namuose
Number of Service Users: 55
Number of Staff members: 22
Overall score:

Address: Šaltupio g. 11,
Anykščiai,
LT-29131,
Lithuania
Contact Person: Laura Jasevičienė
Email: ljaseviciene@socialinespaslaugos.lt


Description:

 


Anykščiai Social Service center  is the only one municipality office, which is providing non-stationary social services  in all Anykščiai District Municipality territory. Mission is provide non-stationary services for people of Anykščiai, to ensure non-degrading conditions for the person, to meet necessary needs, overcome social exlusion are helping. At this moment Center has got seven operating structural units: General services, Family support service, Self-Residential home for elderly people, Day Center for the disabled, Mother and Child crisis service, Children‘s day Center, Home help service. In these seven structural units various services are being orginized and provided such us: informing, consulting, representing, mediating, supplying essential clothing and footwear, personal hygiene and care, organizing transport, technical support, developing and maintaining social skills for a social risk families, social care services for the elderly, who  live at independent home, day social care services for the elderly disabled, provisional accommodation, employment, socio-cultural services, GIMK training.


Home help service is one of the Center‘s structural unit, which is the only one in Anykščiai region, providing home help and day social care at  person‘s home. In 2009 twelve people started taking day social care at person‘s home. Due to an increasing population demand for this service, in 2015 day social service  was provided for 55 people, in 2016 for 69,  in 2017 for 76, in 2018  for 92 people. At the moment this service is being provided for 55 people every day , who need the day social care at home in all Anykščiai district. This service created favorable conditions for the disabled elderly people to have full and independent life in the community, in their own home and reduced the need for  hospital care as long as possible. Daily social care home service extend the principles of teamwork: nursing and caring service at the person‘s home. Two teams counsisting of highly qualifed professionals such us: social worker, social worker‘s assistants, nurses, nurse assistants, massagist, kinesitherapist provide the service. Team members supply technical assistance and nursing facilities buy 2 cars. Individual and group consultations are being periodically organized for the service recipients and their relatives. Great attention is paid to training and qualification improvement for the employees, who are providing services. Day social care at  the person‘s home is prefered services among Anykščiai people. It shows gradually increasing number of its users, exellent recipients and community feedback. They are satisfied with employees profesional competences, empathy, reliability, flexibility, expectations and reasonable price of the service.Description in native language:

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras (toliau - Centras) yra vienintelė savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti nestacionarias socialines paslaugas visoje Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje. Misija- teikti nestacionarias socialines paslaugas Anykščių rajono gyventojams, užtikrinanti asmens orumo nežeminančias sąlygas, tenkinant būtinaiusius poreikius, padedanti įveikti socialinę atskirtį. Centras šiuo metu turi 7 veikiančius struktūrinius padalinius: Bendrųjų paslaugų tarnybą, Paramos šeimai tarnybą, Savarankiško gyvenimo namus senyvo amžiaus asmenims Debeikių sen., Dienos centrą asmenims  su negalia, Motinos ir vaiko krizių tarnybą, Vaikų dienos centrą, Pagalbos į namus tarnybą. Centras šiuo metu turi 7 struktūrinius padalinius, kuriuose organizuojamos ir teikiamos šios paslaugos: informavimo, konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, asmens higienos ir priežiūros, transporto organizavimo, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms ir šeimoms kurioms nustatytas socialinių paslaugų poreikis, socialinės priežiūros paslaugos savarankiško gyvenimo namuose senyvo amžiaus asmenims, dienos socialinės globos paslaugos dienos centre asmenims su negalia, laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo, užimtumo ir sociokultūrinės paslaugos, GIMK mokymai.


 Centras struktūrinis padalinys - Pagalbos į namus tarnyba yra vienintelė Anykščių rajone, kuri teikia pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas. 2009 m. buvo pradėtos teikti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos 12 asmenų. Atsižvelgiant į Anykščių rajono gyventojų didėjančius poreikius šiai paslaugai gauti, kasmet didėjo paslaugos gavėjų skaičius, tai per 2015 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas gavo 55 asmenys, 2016 m.- 69, 2017 m.- 76, 2018 - 92 asmenys. Šiuo metu per dieną ši paslauga kasdien teikiama 55 anykštėnams. Išplėtota paslauga sudaro palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau turėti savarankišką ir visavertį gyvenimą bendruomenėje ir savo namuose bei sumažina stacionarios globos poreikį. 2013-2015m. Centras vykdė projektą "Integralių paslaugų plėtra Anykščių rajone" tai buvo vienas iš 21 savivaldybėje vykdytų pilotinių projektų.  2016-2019 m. vykdo tęstinį projektą „Integralių paslaugų plėtra Anykščių rajone-1“ finansuojamą ES paramos lėšomis. Dienos socialinė globos asmens namuose paslaugos teikiamos kompleksiškai komandinio darbo principu, veiksmingu slaugos ir globos darbuotojų (integralių) paslaugų teikimu asmens namuose. Paslaugą teikia 2 komandos, kurias sudaro kvalifikuoti darbuotojai: socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, masažuotojas, kineziterapeutas. Komandų nariai aprūpinti technines pagalbos ir slaugos priemonėmis, 2 lengvaisiais automobiliais. Paslaugos gavėjams ir šeimos nariams periodiškai rengiamos individualios ar grupinės konsultacijos. Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų teikiančių šią paslaugą kvalifikacijos tobulinimui. Kasmet Centras renka darbuotojų, klientų ir jų šeimos narių poreikį dėl mokymų ar kvalifikacijos kėlimo temų, kuriuos metų eigoje organizuoja ir iš dalies arba visiškai finansuoja. Dienos socialinė globa asmens namuose – pageidaujama paslauga anykštėnų tarpe, tai rodo išaugęs paslaugos gavėjų skaičius, geri artimųjų, bendruomenės atsiliepimai, kuriuose minimas darbuotojų profesionalumas, empatiškumas, patikimumas, lankstumas, pasiteisinę lūkesčiai ir prieinama paslaugos kaina.

Location:

Organisations in the area: