Vilniaus specialusis lopšelis – darželis „Čiauškutis“, dienos socialinės globos centras


Reference: LIT2019-013
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-04-30
Expiration date: 2022-04-30
Scope of Services: Dienos socialinės globos paslaugos (kompleksinės) 2-12 metų vaikams, turintiems negalią
Number of Service Users: 66
Number of Staff members: 46
Overall score:

Address: Sausio 13-osios g. 6,
Vilnius,
Lithuania
Contact Person: Žaneta Cikatavičienė
Email: ciauskutis@gmail.com


Description:

 


Čiauškutis Special Nursery and Kindergarten of Vilnius, a day social care centre provides a wide range of social, special pedagogical and medical - therapeutic assistance. Children attending the institution have the right conditions for the development of mental and physical development, the formation of personality. The primary goal of the institution is to address the needs of disabled people and people with disabilities in 2-12 years. children 's social needs and problems by providing comprehensive assistance and day - to - day care. Services are provided 3-4 hours. Within days, 2-3 times a week.


Complex provision of assistance provides adequate school start-up opportunities for children with disabilities for further inclusion (inclusion) in mainstream schools.
Day Social Care Center (2019) is attended by 66 children aged 2-12. 20 girls and 46 boys.


Main tasks of the Day  Social Care Center:


To reduce the social exclusion of disabled children and their families.
To create the right conditions for the correction of the mental and physical development of children, their compensation for their preparation for general education institutions, their integration into society.
Encourage communication with parents, raising disabled children, sharing experiences, failures and achievements, contributing to the positive image of such incomplete families.
Enhance parents' ability to return or get involved in the labor market.
The Day Social Care Center provides a safe and psychologically harmonious environment. Every day in the center of the building, everything is on one floor, large windows, heated floors, comfortable cabinet layouts so that children can move freely and freely, develop, play and spend their free time in a colorful, bright, cozy environment.
In the center of the day - equipped rooms for educational activities and sports - kinesitherapy hall; Games - a colorful playroom with a children's pool of balls; for guests - a conference room with all the necessary audio and video equipment, and the joy of visitors - the pool where children learn to swim, play and exercise exercises.


VISION
To be a modern, cooperative institution providing quality social services for children with disabilities in Vilnius City Municipality and effectively carrying out social care functions delegated to it.


MISSION
Provide Day Care Services 2-12 Years children with disabilities, enabling disabled children to develop and strengthen their abilities, self-sufficiency in solving their social problems, maintaining social relationships with society, and helping to overcome social exclusion.


PRIORITIES
To develop children's general competences and life skills.
Providing comprehensive services to children, taking into account the experience of each child, the need for social / educational / health care.
Strengthen cooperation with parents of children.


VALUES
Promote positive values and community (courtesy, service, care for others, respect, trust, solidarity, equality, etc.) that are consistent with the behavior and workings of all employees of the institution.Description in native language:

 


Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio „Čiauškutis“ dienos socialinės globos centras teikia įvairiapusę socialinę, specialiąją pedagoginę,  medicininę – terapinę pagalbą. Įstaigą lankantiems vaikams sudarytos tinkamos sąlygos psichinio ir fizinio vystymosi lavinimui, asmenybės formavimuisi. Įstaigos pagrindinis tikslas -  spręsti neįgalių ir sutrikusio intelekto 2-12 m. vaikų socialinius poreikius ir problemas, teikiant kompleksinę pagalbą ir nuolatinę priežiūrą dienos metu. Paslaugos teikiamos 3-4 val. Per dienas, nuo 2-3 kartų per savaitę.


Kompleksiškai teikiant pagalbą sudaromos adekvačios mokyklinio starto galimybės  negalių turintiems vaikams tolesnei jų inkliuzijai (įtraukčiai) į bendrojo ugdymo mokyklas.


Dienos socialinės globos centrą lanko (2019 m.) 66, 2-12 metų vaikai. Iš jų 20 mergaičių ir 46 berniukai.


Dienos centro pagrindiniai uždaviniai:


Mažinti neįgalių vaikų ir jų šeimos narių socialinę atskirtį.


Sudaryti tinkamas sąlygas vaikų psichinio ir fizinio vystymosi korekcijai, kompensacijai, jų pasirengimui mokymuisi bendrojo lavinimo įstaigose, integracijai į visuomenę.


Skatinti bendrauti tėvus, auginančias neįgalų vaiką, tarpusavyje, dalytis patirtimi, nesėkmėmis ir laimėjimais, prisidėti prie pozityvaus tokių nepilnų šeimų įvaizdžio kūrimo.


Didinti tėvų galimybes sugrįžti ar įsitraukti į darbo rinką.


Dienos centras užtikrina saugią ir psichologiškai harmoningą aplinką. Dienos centro pastate viskas išdėstyta viename aukšte, dideli langai, šildomos grindys, patogus kabinetų išplanavimas, kad vaikai galėtų judėti laisvai ir nevaržomai, ugdytųsi, žaistų bei praleistų savo laisvalaikį spalvingoje, šviesioje, jaukioje aplinkoje.


Dienos centre – įrengti kabinetai ugdomajai veiklai, sportui – kineziterapijos salė; žaidimams – spalvingas žaidimų kambarys su begale priemonių; svečiams – konferencijų salė su visa reikalinga audio ir video technika, bei lankytojų džiaugsmas – baseinas, kuriame vaikai mokosi plaukti, žaidžia bei atlieka judesio korekcijos pratimus.


VIZIJA


Būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikiančia kokybiškas socialines paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės vaikams su negalia ir efektyviai vykdančia jai deleguotas socialinės globos funkcijas.


MISIJA


Teikti dienos socialinės globos paslaugas 2-12 m. vaikams su negalia, sudarant sąlygas neįgaliam vaikui ugdyti ir stiprinti gebėjimus, galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.


PRIORITETAI


Ugdyti vaikų bendrąsias kompetencijas ir gyvenimo įgūdžius.


Teikti kompleksines paslaugas vaikams, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, socialinės/ugdymo/sveikatos priežiūros pagalbos poreikį.


Stiprinti bendradarbiavimą su vaikų tėvais.


VERTYBĖS


Puoselėti pozityvias vertybes ir bendruomeniškumą (mandagumą, paslaugumą, rūpinimąsi kitais, pagarbą, pasitikėjimą, solidarumą, lygiateisiškumą ir kt.), kurias atitinka visų įstaigos darbuotojų elgesys ir veikla.

Location:

Organisations in the area: